25n
25N
25N

Colp per als VTC: es manté el precontracte de 15 minuts

El Consell ha aprovat el decret llei de regulació del lloguer de vehicles amb conductor

archivo

Colp per als VTC: es manté el precontracte de 15 minuts
29/03/2019 -

El Consell ha aprovat el decret llei que regula la prestació del servei de transport públic discrecional de persones viatgeres mitjançant arrendament de vehicles amb conductor (VTC) després d’obtindre l’informe favorable de l’Advocacia de la Generalitat.

Cal recordar que l’Estat ha habilitat a les comunitats autònomes i als ajuntaments a modificar les condicions d’explotació de les autoritzacions VTC a causa de l’augment que s’ha produït en aquest sector. Un sector que no està tan regulat com el sector del taxi que està sotmés a una forta regulació.

Això està afectant de manera immediata i significativa a l’ordenació del transport en l’àmbit urbà i en el de les àrees de prestació conjunta, amb desajustaments en l’oferta i demanda, la qual cosa posa de manifest l’exigència immediata perquè es fixe un marc estable que garantisca el dret de la ciutadania a emprar aquestes formes de transport en condicions òptimes i equilibrades per a tots dos sectors.

Per això, el Consell considera que el decret llei és l’instrument jurídic adequat per a realitzar aquesta regulació i així ho avala l’informe de l’Advocacia que entenen que hi ha raons d’extraordinària i urgència necessitat per a això.

La Generalitat centra la seua regulació en els serveis que són de la seua competència, és a dir, els de transport interurbà que realitzen les VTC; mentre que permet que els ajuntaments regulen, ordenen i intervinguen en els serveis urbans.

Principals mesures del decret llei

Segons estableix aquest decret llei, la prestació del servei d’arrendament de vehicles amb conductor (VTC) únicament podrà realitzar-se per aquelles persones, físiques o jurídiques, que siguen titulars de la corresponent autorització administrativa que els habilite per a això, expedida per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, competent en matèria de transport per delegació de l’Estat.

Aquesta autorització estarà referida a cadascun dels vehicles mitjançant els quals es realitza l’activitat i cadascun d’ells hauran de portar un distintiu d’identificació.

Els serveis hauran de contractar-se, almenys, amb una antelació de quinze minuts previs a la seua efectiva prestació i haurà de quedar constància dels mateixos en un registre de comunicacions. S’exceptuen d’aquesta previsió els serveis que hagen de realitzar-se de forma immediata, com a conseqüència d’urgències, emergències i assistència en carretera.

Els vehicles adscrits a les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor no podran, en cap cas, circular per les vies públiques a la recerca de clientela ni propiciar la captació de persones viatgeres que no hagueren contractat prèviament el servei.

Es considera captació de clientela la geolocalització, que permet a les persones usuàries situar amb caràcter previ la localització d’aquests serveis, i, per tant, no es permet la seua utilització.

Així mateix, tampoc es permet l’estacionament en les vies públiques, havent d’estacionar en garatges o aparcaments no situats en la pròpia via pública. Igual que l’estacionament en llocs de concentració i generació de demanda de serveis de transport com a ports, aeroports, estacions de ferrocarril i d’autobusos, centres comercials i d’oci, instal·lacions esportives, hotels, parades de taxis, hospitals o qualsevol altre establiment similar, que puga propiciar la captació de clientela.

Comunicació al registre

Tots els serveis de transport que discórreguen íntegrament per la Comunitat Valenciana, o amb inici o finalització en ella, hauran de comunicar-se, prèviament, al Registre de comunicacions al qual es refereix el Reial decret 1076/2017 pel qual s’estableixen normes complementàries al Reglament de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor.

A més, la contractació haurà de realitzar-se sempre per la capacitat total del vehicle sense que, en cap cas, puga realitzar-se una contractació individual o per places.

Cada vegada que se substituïsca un dels vehicles adscrits a autoritzacions VTC es farà per un altre vehicle que utilitze com a font d’energia l’electricitat, l’hidrogen, els biocarburants, els combustibles sintètics i parafínicos, el gas natural i el gas liquat del petroli. També podrà substituir-se per un vehicle dels denominats híbrids.

Finalment, el decret llei regula el règim sancionador pel seu incompliment d’acord amb el que s’estableix en la Llei d’ordenació dels transports terrestres.

Una vegada aprovat pel ple, aquest decret llei es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) i entrarà en vigor l’endemà, a excepció del contemplat en l’article 3.1 per al període mínim d’antelació en la contractació que entrarà en vigor en un termini de dos mesos com a màxim amb l’objectiu de facilitar el desplegament de les mesures tècniques adequades per a la seua aplicació.

A més, haurà de ser sotmés a la seua convalidació per part de la Diputació Permanent de les Corts, que també tindrà la possibilitat de decidir si vol tramitar-ho com un projecte de llei.

Actualment, en la Comunitat Valenciana existeixen 4.695 llicències de taxi per 377 llicències de VTC. Cal recordar que el sector de les VTC no està tan regulat, mentre el sector del taxi està sotmés a una forta regulació.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

17 + 7 =