25n
25N
25N

El Compte General reflecteix l'aposta del Consell en Sanitat, Educació i Serveis Socials amb un augment de la inversió de 1.167 milions en 2019

El Compte General reflecteix l'aposta del Consell en Sanitat, Educació i Serveis Socials amb un augment de la inversió de 1.167 milions en 2019
07/08/2020 -

El Ple del Consell ha aprovat a l’efecte de la seua remissió a la Sindicatura de Comptes, el Compte General corresponent a 2019, que per primera vegada s’ha adaptat al Pla General de Comptabilitat Pública de l’Estat, que ha de ser utilitzat com a pla marc per part de totes les administracions públiques.

Els objectius del nou pla són l’adaptació a les normes internacionals de comptabilitat de l’IFAC (International Federation of Accountants), l’harmonització amb el Pla de Comptabilitat de l’empresa espanyola i la millora de la informació dels estats financers.

A conseqüència d’aquest canvi, les magnituds del Compte General d’aquest exercici no engloben els mateixos conceptes d’anys anteriors i, per tant, no són comparables amb els d’exercicis precedents.

El conseller d’Hisenda i model Econòmic, Vicent Soler, ha informat en la roda de premsa posterior al ple del Consell sobre el Compte General formulat per la Intervenció General, que està integrat pel Compte de l’Administració i les dels organismes autònoms, així com els comptes i informes d’auditoria rendides per les entitats públiques empresarials, les entitats de dret públic, les societats públiques, les fundacions, els consorcis i les universitats.

Els comptes de les entitats es faran públiques per la Intervenció General en les pròximes setmanes a través de la pàgina web de la Conselleria d’Hisenda, com en anys anteriors.

El Compte General de la Generalitat, en virtut de l’article 136 de la Llei d’Hisenda Pública, és elaborada per la Intervenció General i es rendeix a la Sindicatura de Comptes.

Referència a la Covid

La Sindicatura de Comptes ha exigit que, encara que la crisi sanitària, social i econòmica causada per la Covid-19 s’ha produït en 2020, donada la seua magnitud, les entitats públiques i privades han d’incloure en la Memòria dels comptes de 2019 determinada informació sobre el tema.

L’objectiu que es persegueix és que prevalga el principi comptable d’imatge fidel en l’elaboració dels comptes públics, garantint la transparència en la gestió.

A aquest efecte en la Memòria s’han inclòs, les mesures amb efectes pressupostaris aprovades per decret llei o decret del Consell, els contractes d’emergència, les modificacions pressupostàries i els ingressos pel Fons Covid del Govern central.

Rendició de comptes abans del termini

El Consell en un exercici de transparència i amb la voluntat de rendir comptes i facilitar la labor fiscalitzadora, tant de la Sindicatura de Comptes com dels grups parlamentaris, ha fet l’esforç de presentar el Compte General el 7 d’agost, dos mesos abans que finalitze el termini legalment previst.

La Llei 1/2015 d’Hisenda Pública estableix que cada any la Intervenció de la Generalitat elevarà al Consell el Compte General per a la seua remissió a la Sindicatura de Comptes abans del 30 de juny, però la declaració de l’estat d’alarma i la consegüent suspensió de terminis administratius, va produir que el termini per a presentar el Compte General es prorrogara fins a finals de setembre.

Liquidació del pressupost

El Compte General reflex, en l’apartat de la liquidació del pressupost, l’aposta del Consell pel reforç dels serveis públics fonamentals, que es fonamenta en un increment en la inversió per un total de
1.167 milions de les conselleries de Sanitat, Educació i Polítiques Inclusives. En concret, l’augment en Educació respecte a 2018 és de 515 milions (10,9%), en Sanitat de 292,5 milions (4,05%) i en Polítiques Inclusives de 359,7 milions (28,7%).

El pressupost de la Generalitat en 2019 va ascendir a 24.334.606.521 euros i l’execució va ser d’un 93,84%, elevant-se fins als 22.834.931.136 euros. La liquidació recull així mateix que a final d’any s’havien abonat un total de 20.314.406.101 euros, que suposen el 89% de les obligacions reconegudes, en créixer en 1.700 milions (9,1%) respecte a 2018.

Resultat Econòmic Patrimonial

El Compte General revela un resultat econòmic-patrimonial negatiu de 2.225,7 milions d’euros. La nova estructura, per l’adaptació al nou Pla General de Comptabilitat, no fa possible la comparació amb l’any anterior. Tan sols es poden comparar algunes magnituds que sí que es corresponen.

Així, per exemple les provisions financeres disminueixen en 2018 en 1.762 milions més que en 2019, en passar de -2.035,7 en 2018 a -273,8 milions en 2019, la qual cosa incideix de manera negativa en el resultat econòmic-patrimonial.

Això s’explica en bona part perquè en l’exercici 2018 es van donar de baixa diverses provisions especialment la que ajustava el valor de les participacions que la Generalitat tenia en l’ens públic Radiotelevisió Valenciana (RTVV). En extingir-se RTVV, es dona de baixa aquesta inversió financera per import de 1.184 milions. Aquesta quantitat suposa el 51% de l’increment de les provisions d’inversions financeres (2.309,5 milions) en 2018 i té un impacte important sobre el desestalvi de 2019.

Les despeses de personal i de càrregues socials, per part seua, augmenten en 316 milions per l’augment en la inversió en capital humà per a reforçar els serveis públics, com a sanitat o educació, mentre que les transferències i subvencions en matèria social s’incrementen en 491,2 milions.

El compte del resultat econòmic-patrimonial ve a ser l’equivalent al compte de pèrdues i guanys de les empreses, ja que és la diferència entre els ingressos-guanys i les despeses-pèrdues. Però, òbviament, les administracions no persegueixen el benefici econòmic, sinó oferir serveis públics de qualitat.

Provisions i contingències

En el Compte Econòmic Patrimonial s’inclouen també les provisions i contingències a curt termini que s’han hagut de realitzar en l’exercici de 2019, i que es divideixen en tres grups: Provisions per responsabilitats, provisions per devolució d’ingressos i provisions per a transferències i subvencions.

Les provisions per responsabilitats a curt termini ascendeixen a 63,2 milions. Entre elles s’inclou la destinada a cobrir el contracte de refinançament amb la SGR (9,8 milions), la destinada a la sentència del TSJCV 369/2017 relativa a les Torres de Benidorm (15 milions), la dirigida a cobrir la carrera professional dels interins de Sanitat (22,5 milions), així com altres provisions per a fer front al resultat de reclamacions, judicis i litigis.

Devolució de cobraments indeguts de l’anterior govern a dependents

També s’ha realitzat una provisió a curt termini de 45,4 milions per a la devolució d’ingressos, fonamentalment per l’estimació realitzada per la Conselleria d’Igualtat, per a fer front a la devolució dels ingressos indeguts cobrats per l’anterior equip de govern a dependents i usuaris de residències a partir de 2014 i que una sentència judicial va declarar il·legal. Això ha obligat la Conselleria d’Igualtat a revocar la decisió i retornar els diners.

Finalment s’han realitzat provisions a curt termini per a transferències i subvencions per import total de 311,88 milions d’euros, dels quals 285,6 milions corresponen a provisions per a fer front al deute que va generar Fira València arran dels convenis subscrits en 2007 per l’anterior equip de govern.

També s’han destinat 24,12 milions a aprovisionar les subvencions en matèria d’habitatge que l’anterior equip de govern va bloquejar en 2012-2013 i no va pagar, i que van ser reconegudes per l’actual Consell en la disposició addicional tercera de la Llei 13/2016 de desembre de Mesures Fiscals. Així mateix, 2,07 milions s’han destinat a cobrir el possible pagament d’interessos derivats del conveni de 19 d’abril de 1999 de finançament i execució d’obres de centres docents entre l’IVVSA i l’IVF.

Balanç

Entre les principals magnituds que componen el Balanç del Compte General, figura l’Actiu, que inclou tot bé o dret integrat com a tal en la comptabilitat de la Generalitat i que ascendeix a 19.406,5 milions.

Per part seua, el total general del Passiu, constituït pel deute a curt (passiu corrent) i llarg termini (passiu no corrent) i el patrimoni net, que és el que tindria la Generalitat si fora una empresa privada, coincideix amb l’Actiu en sumar 19.406,5 milions.

El Balanç està especialment marcat pel patrimoni net, que ascendeix fins als -34.814 milions, ja que en un dels seus components, en el patrimoni generat, s’ha produït un canvi comptable en la valoració de l’immobilitzat material i intangible.

Seguint la recomanació de la Sindicatura de Comptes, s’ha amortitzat per primera vegada l’immobilitzat material (excepte construccions i infraestructures) i l’immobilitzat intangible d’aquest exercici i els anteriors. Així mateix, s’han donat de baixa en la comptabilitat els actius totalment amortitzats. Aquests fets han tingut un impacte negatiu en el balanç de 2019 de 2.604 milions d’euros.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

disset − 11 =