25n
25N
25N

El teletreball dels empleats públics valencians serà voluntari i es realitzarà un màxim de tres dies a la setmana

El decret estén la modalitat no presencial a les víctimes de violència de gènere, de terrorisme i a les embarassades a partir de la setmana 30 de gestació

El teletreball dels empleats públics valencians serà voluntari i es realitzarà un màxim de tres dies a la setmana

El Ple del Consell ha aprovat aquest dijous el decret pel qual es regula el teletreball per a la seua plantilla que recull la voluntarietat d’aquesta modalitat, amb un màxim de tres dies a la setmana, i exclou als alts càrrecs, llevat que es justifique quines funcions concretes del lloc en qüestió són susceptibles de realitzar-se a distància. Serà aplicable al personal funcionari i laboral de l’Administració de la Generalitat la gestió de la qual corresponga a la Direcció General de Funció Pública.

Amb la nova norma es regula la modalitat de prestació de serveis a distància en la qual el personal empleat públic pot desenvolupar la seua activitat laboral (si les necessitats del servei ho permeten) fora de les dependències de l’Administració mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Amb el decret es procura la seguretat jurídica necessària, tant al personal com a l’Administració, sobre la utilització del treball a distància. També es garanteix el dret a la conciliació familiar per a avançar en la igualtat entre homes i dones.

EL TREBALL NO PRESENCIAL SERÀ VOLUNTARI

La nova norma estableix que el treball no presencial serà voluntari i estarà inclòs en un programa que afecte un departament o servei determinat o en un pla personal de treball de caràcter individual.

Tant un com l’altre hauran de ser aprovats per la Direcció General de Funció Pública i en ells es concretaran, entre altres aspectes, les tasques i els objectius a aconseguir, així com el temps que durarà el programa (que serà d’un any prorrogable per períodes iguals), el règim de control, el seguiment periòdic i els dies en què es realitzaran les jornades de teletreball que, en tot cas, no podran ser més de tres a la setmana.

No obstant això, el Decret contempla també que, en situacions de crisis, la voluntarietat quedarà supeditada a les necessitats organitzatives i de protecció de la salut que es determinen pel Govern Central o per la Generalitat. Per situació de crisi s’entén l’originada per factors sanitaris, mediambientals, socials o derivats d’alguna emergència que puga afectar greument la integritat de les persones treballadores i que així es determine mitjançant un Acord del Consell.

QUINS LLOCS ES PODRAN ACOLLIR?

El decret estableix que, amb caràcter general, es podran acollir a la modalitat de teletreball aquells llocs relacionats amb l’estudi i anàlisi de projectes; elaboració d’informes i assessorament tècnic; redacció, correcció i tractament de documents; gestió de sistemes d’informació i comunicacions; anàlisi, disseny i programació de sistemes de comunicació; traducció i tramitació d’expedients mitjançant aplicacions informàtiques, ofimàtiques o de xarxes corporatives.

De la mateixa manera, no podran acollir-se al teletreball aquells llocs que impliquen la prestació de serveis presencials i s’entendran com a tals els de les oficines de registre on s’atenga i informe a la ciutadania; els de personal no docent de centres educatius; els dels efectius d’Emergències; els destinats en residències de majors o dependents, centres de menors o menjadors socials.

D’altra banda, aquells llocs classificats amb el nivell de complement de destí 30 (el màxim i que defineix als llocs de direcció), no podran acollir-se al teletreball, llevat que en el programa, que ha de ser autoritzat per Funció Pública, es justifique quines funcions concretes del lloc en qüestió són susceptibles de realitzar-se mitjançant el treball no presencial.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE, TERRORISME I EMBARASSADES

A més, el decret permet al personal acollir-se a una modalitat de teletreball per raons de salut laboral, per a l’efectiva protecció en cas de ser víctimes de violència de gènere o de violència terrorista. També per conciliació familiar en el supòsit d’estat de gestació a partir de la setmana 30 d’embaràs o de la setmana 26 si és gestació múltiple.

Arran d’una recomanació del Consell Jurídic Consultiu el Decret contempla establir plans personals de teletreball en alguns supòsits de conciliació i de violència de gènere, per als quals se simplifica el procediment. En aquests casos s’inclou el silenci positiu administratiu. Això significa que, passats 20 dies sense que es resolga l’expedient, es concedirà el teletreball automàticament. En aquells supòsits que requerisquen una resposta urgent es concedirà la modalitat de teletreball de manera immediata.

D’altra banda, també podran optar a la modalitat de teletreball els pares que tinguen un fill amb malalties greus o molt greus i requerisquen hospitalització.

ES PROPORCIONARAN MITJANS TECNOLÒGICS

L’Administració proporcionarà i mantindrà a qui teletreballe els mitjans tecnològics necessaris per a la seua activitat. En el cas que es produïsca un mal funcionament dels equips i que no puguen ser solucionats el mateix dia, la persona afectada haurà de reincorporar-se al treball presencial l’endemà fins que s’haja resolt el problema.

Per a garantir la protecció en matèria de seguretat i salut en el treball, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) de la Generalitat haurà de verificar, amb caràcter previ a l’inici del programa o del pla personal de treball, que les condicions compleixen amb la normativa de Salut Laboral i que el personal ha realitzat el curs de formació preceptiu per a acollir-se al teletreball. També que ha signat una declaració responsable sobre el lloc on teletreballarà.

En tot cas, el SPRL podrà realitzar, en qualsevol moment, una inspecció amb l’autorització de la persona treballadora i es garantirà el màxim respecte i mínima intromissió en la seua vida privada.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

cinc × 4 =

museo prehistoria
museo prehistoria