25n
25N
25N

Acció social i econòmica: els dos pilars de la Llei de Mesures Fiscals de la Generalitat

L’avantprojecte contempla també la recuperació de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE) així com un llistat amb deduccions en cas de violència de gènere, despoblament o víctimes d’explotació sexual

Acció social i econòmica: els dos pilars de la Llei de Mesures Fiscals de la Generalitat
02/10/2020 -

Coincidint amb el Seminari de Govern – Tardor 2020 celebrat al llarg d’aquest cap de setmana en la localitat valenciana d’Aiora, el Ple del Consell ha aprovat l’avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat per al pròxim exercici 2021.

El text recull un ampli ventall de mesures fiscals, socials o d’impuls econòmic que guiaran l’actuació del Consell durant l’any vinent en el qual es prioritzarà la lluita contra la crisi provocada per la pandèmia, i, en concret, es preveuen beneficis fiscals per als qui residisquen en municipis en risc de despoblació, per a afectats per ERTO que han rebut l’ajuda addicional de la Generalitat, per a dones víctimes de violència de gènere, o per als qui realitzen donacions relacionades amb la COVID-19, entre altres.

A més, es recupera l’Institut Valencià d’Estadística (IVE) com a organisme autònom encarregat d’elaborar i gestionar estadístiques amb independència i neutralitat operativa, i es modifica la composició del Comité Valencià per als Assumptes Europeus per a donar entrada a professionals independents de reconegut prestigi.

El text, que preveu modificar de manera parcial 39 lleis i un decret llei, ha estat presentat al Consell per a la seua aprovació, després d’haver estat sotmés a informació pública. Posteriorment, serà remés al Consell Jurídic Consultiu (CJC) i al Comité Econòmic i Social (CES) per a recaptar els seus preceptius informes, abans de continuar la seua tramitació en les Corts.

De la mateixa manera, el projecte contempla la recuperació de l’Institut Valencià d’Estadística (IVE) organisme autònom administratiu, adscrit al departament competent en matèria d’estadística d’interés de la Generalitat, que desenvoluparà el Pla Valencià d’Estadística des del compromís amb les millors pràctiques, la racionalització de recursos i transparència de la gestió pública.

Grosso modo, les mesures fiscals se centren en tres pilars: la lluita contra el despoblament, ajuda a les víctimes de violència de gènere, explotació sexual o tràfic de persones així com les energies verdes.

Mesures contra el despoblament

Amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament de les zones rurals de la Comunitat Valenciana, així com propiciar la seua sostenibilitat social es contempla la creació d’una deducció autonòmica de 300 euros per als contribuents que durant el període impositiu residisquen en algun municipi en risc de despoblament. Aquesta quantitat es veurà incrementada en altres 120 euros si les famílies tenen un fill, en 180 euros si es tenen dos fills i 240 si es tenen tres, de manera que una família nombrosa podrà beneficiar-se d’una deducció de fins a 540 euros.

D’aquesta manera, el Consell compleix amb els acords en el Seminari de Govern celebrat a Montanejos, en el qual es va acordar generar un nou escenari de tributació autonòmica en zones despoblades o en perill de despoblament.

Així mateix, s’introdueix com a novetat que els serveis de transport regular d’ús especial contractats per l’Administració, com ara el transport escolar, puguen ser utilitzats per altres usuaris en determinades circumstàncies.

Es tracta, d’aquesta manera, d’atendre els problemes de desplaçament i mobilitat dels habitants de zones rurals o de difícil accés, garantint al mateix temps una major economia de mitjans.

D’altra banda, l’avantprojecte de llei contempla deduccions del 30%, fins als 6.000 euros, per a aportacions en el capital efectuades pels socis en favor de societats de capital i cooperatives de nova creació sempre que es tracte d’una activitat no exercida amb anterioritat i es cree ocupació.

La mesura pretén promoure la creació de noves activitats econòmiques, especialment en municipis en risc de despoblament, ja que en aquestes zones la deducció s’incrementarà en un 15%, fins al 45%, amb el límit de 9.000 euros. De la mateixa manera podran beneficiar-se de les deduccions del 45% les aportacions per a pimes innovadores.

Suport a víctimes de violència de gènere

Entre les mesures dirigides a les dones víctimes de violència de gènere, destaca la deducció autonòmica en l’IRPF per arrendament de l’habitatge habitual, equiparant-les com a beneficiàries a altres col·lectius que ja gaudeixen d’aquestes deduccions, com són les persones joves o amb discapacitat.

Aquestes deduccions van del 15% amb un límit de 550 euros, al 20% amb el límit de 700 euros, i en el cas de ser dones de fins a 35 anys i/o amb discapacitat, la deducció s’eleva fins al 25%, amb el límit de 850 euros.

Així mateix, s’introdueix una reducció del 95%, fins a 60.000 euros, en transmissions dirigides a les donacions en metàl·lic que tinguen per finalitat ajudar a les dones víctimes de violència de gènere a adquirir el seu habitatge habitual. En aquest cas, la beneficiària no podrà ser titular d’un altre habitatge excepte que siga la que compartia amb la persona agressora.

Una altra de les mesures recull la incorporació de les dones víctimes de violència de gènere dins dels col·lectius beneficiaris d’un tipus de deducció del 4 per cent en la modalitat Transmissions Patrimonials Oneroses en l’adquisició d’habitatges que vagen a constituir el seu habitatge habitual. També podran beneficiar-se d’aquest tipus de deducció les famílies monoparentals.

També es contemplen en el projecte de Llei ajudes als familiars de dones víctimes de violència de gènere per a sufragar les despeses derivades del sepeli; i l’increment de la Renda de Garantia d’Inclusió Social en 320 euros per a les dones víctimes d’explotació sexual o tràfic de persones que es comprometen a seguir un itinerari d’inclusió social per a sortir de la situació de prostitució.

Mesures COVID-19

L’avantprojecte de Llei de Mesures també introdueix deduccions per a compensar la càrrega més gran fiscal en l’IRPF experimentada per les persones que reben ajudes de la Generalitat per estar afectades per un ERTO, o per haver reduït la jornada laboral per a conciliar la vida familiar i professional durant l’estat d’alarma, i que d’aquesta manera no hagen de pagar en el tram autonòmic de la declaració de la renda per haver rebut les ajudes.

Una altra de les noves deduccions beneficiarà als qui realitzen donacions dineràries dirigides a finançar programes de recerca, innovació, desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i la prevenció de la COVID-19 realitzades en favor de determinades entitats. Aquestes deduccions seran del 20% per als primers 150 euros, i del 25% per al valor restant.

Així mateix, es crea una deducció per contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària, siga en metàl·lic o en espècie, d’acord amb l’article 4 del Decret llei 4/2020, de 17 d’abril, del Consell, de mesures extraordinàries de gestió economicofinancera per a fer front a la crisi produïda per la COVID-19.

D’altra banda, l’Institut Valencià de Finances (IVF) també introdueix modificacions normatives que li permeten bonificar el cost dels avals atorgats per la SGR a les pimes, així com ampliar els destinataris del finançament del banc públic incloent per primera vegada a les organitzacions sindicals i empresarials.

Amb aquests canvis, l’IVF pretén continuar fent costat al teixit productiu valencià profundament afectat per la situació generada per la COVID-19, ja que els préstecs bonificats i altres línies de finançament que l’institut ofereix han demostrat ser un instrument útil per a promoure activitats econòmiques en els diferents sectors productius i poder fer front a l’actual crisi.

Mesures mediambientals

Entre les mesures de l’àmbit mediambiental, cal destacar la creació del Fons Autonòmic d’Economia Circular, que es desenvolupa en aplicació de la Llei 22/2011, de 28 de febrer, de Residus i Sòls Contaminats i de les directrius de la Unió Europea en matèria de residus sòlids.

El Fons d’Economia Circular té com a objectiu millorar la gestió de residus i afavorir els projectes i procediments orientats a la prevenció d’acord amb el principi que el millor residu és el que no es genera.

El fons finançarà inversions i despeses en matèria de prevenció de residus, reutilització i reciclatge d’alta qualitat, recollida selectiva i compostatge, implementació d’infraestructures de triatge previ i valorització material de residus, així com fórmules d’educació ambiental local com a eina de reducció de residus.

El Fons d’Economia Circular tindrà un caràcter finalista i es nodrirà amb la recaptació de l’impost de residus destinats a abocador així com de la taxa sobre incineració, coincineració i valorització energètica, que pagaran les empreses explotadores dels abocadors.

Així mateix, entre les mesures mediambientals destaca la nova deducció autonòmica en l’IRPF del 10% per a incentivar l’adquisició o electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal, i l’augment del percentatge de la deducció per donacions amb finalitat ecològica, que passa del 20 al 25% a partir dels primers 150 euros.

D’altra banda, es bonifica el 50% de la quantitat a abonar en concepte d’accés i estada en aigües portuàries per a vaixells que utilitzen gas natural per a la seua propulsió en alta mar, o gas natural o electricitat subministrada des del moll per a les estades en el port.

Quant a la pesca i la ramaderia, es produeixen diferents adaptacions a la normativa comunitària, com en el cas de les condicions d’alimentació, espai, llum i ventilació de les explotacions ramaderes, amb la finalitat de millorar el benestar animal.

Així mateix, es prohibeix també en la pesca marítima d’esbarjo la tinença, transport o emmagatzematge de peixos de talla o pes inferior al que s’estableix en la reglamentació internacional, comunitària o estatal.

Finalment, s’estableix l’obligatorietat que els propietaris dels terrenys forestals incendiats els restauren quan no siga previsible la seua regeneració a mitjà termini, i es preveu el desenvolupament reglamentari d’un protocol d’actuacions en aquest sentit.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

16 + disset =