25n
25N
25N

Vicent Marzà: “Erradicar l’absentisme escolar és clau per a previndre l’exclusió social”

Educació estableix un protocol per a coordinar la prevenció i intervenció contra l’absentisme escolar

Vicent Marzà: “Erradicar l’absentisme escolar és clau per a previndre l’exclusió social”
03/02/2020 -

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha elaborat un protocol per a lluitar contra l’absentisme escolar, que aprofundeix en la coordinació del treball i la col·laboració entre Educació i ajuntaments no només a l’hora d’intervindre davant d’aquest problema social, sinó també en la prevenció i en l’avaluació i millora dels procediments d’actuació.

Disminuir l’absentisme escolar i reduir l’abandonament prematur de les aules és una de les línies estratègiques d’aquesta legislatura. En aquest sentit, el conseller Vicent Marzà, subratlla que “erradicar l’absentisme escolar és clau per a previndre l’exclusió social i garantir una inserció social i laboral futura”, i ha afegit que “l’absentisme escolar és un problema social que deriva de la interacció de diferents dimensions més enllà de l’àmbit educatiu i és per això que cal avançar en la construcció d’un marc protector global i comunitari que unifique criteris i que es puga integrar en els programes d’absentisme de cada municipi i territori”.

Totes les actuacions sobre absentisme escolar estan estructurades en aquest protocol des de l’àmbit educatiu, però van dirigides també a l’àmbit local mitjançant els consells escolars municipals.

Definició d’absentisme escolar

L’absentisme escolar és la falta d’assistència no justificada, ocasional, freqüent o total al centre educatiu de l’alumnat que cursa les etapes d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica, siga per voluntat pròpia o de la seua família o representants legals.

En funció d’això les instruccions del protocol defineixen una escala de tres nivells d’absentisme escolar de menys gravetat a més i les actuacions que cal emprendre. Així, es considera absentisme lleu quan un alumne o alumna presenta entre un 15 % i un 25 % de faltes no justificades, mensualment. Aquesta situació determina l’inici del procediment d’intervenció sobre la situació d’absentisme al centre educatiu.

Els casos greus (entre un 25 % i un 50 % de faltes no justificades, mensualment) i crònics (a partir d’un 50 % de faltes no justificades) s’abordaran conjuntament pels centres i el Consell Escolar Municipal.

Aquest instrument, que entrarà en vigor l’1 de setembre de 2020, naix amb la finalitat de garantir l’accés, la participació i l’aprenentatge a tot l’alumnat per aconseguir l’escolarització plena i la reducció de l’absentisme escolar en les etapes d’Educació Primària, d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i de Formació Professional Bàsica, entre els 6 i 16 anys, i que, com a conseqüència d’això, es reduïsca la taxa actual d’abandonament prematur de les aules.

Persegueix, per tant, quatre grans objectius: establir un protocol per a la prevenció i la intervenció en casos d’absentisme escolar, que sistematitze i coordine les actuacions de tots els agents implicats; detectar i assegurar intervencions en els estadis més primerencs, que eviten la cronificació de l’absentisme escolar; obtindre informació actualitzada i fiable que permeta reconéixer les situacions d’absentisme escolar i identificar les circumstàncies que el provoquen i el mantenen; i , a més, afavorir la reincorporació al sistema i el seguiment de l’alumnat absentista i reduir-ne l’abandonament escolar.

Actuació en tres fases

El primer pas és el de la prevenció. En aquesta fase cada centre educatiu ha de recollir, en el projecte educatiu de centre, actuacions per a la prevenció de l’absentisme escolar i determinar les funcions de les persones implicades. Els procediments s’han de difondre entre tota la comunitat educativa: equip educatiu, òrgans col·legiats, alumnat, famílies, etc.

A més, a través dels diferents plans que conformen el projecte educatiu de centre, es desenvoluparan totes les accions de prevenció de l’absentisme escolar, com ara, tutoria entre iguals, formació de famílies, plans d’orientació personalitzats, programes de transició entre etapes, plans de l’entorn, etc.

El professorat, per la seua banda, ha d’introduir les faltes d’assistència en la plataforma Ítaca diàriament. El tutor o la tutora ha de fer constar setmanalment les faltes que estan justificades i les que no, i comunicar-ho a la família o representants legals.

La segona fase és la d’intervenció davant dels casos d’absentisme escolar detectats. Una vegada identificats els casos d’absentisme, caldrà verificar i analitzar-ne les causes possibles, comunicar-ho a la família, entrevistar l’alumne o alumna i registrar totes les actuacions realitzades.

El protocol reforça l’actuació conjunta entre els centres educatius i els serveis socials municipals a l’hora de realitzar les intervencions, en les quals també es demana la cooperació de les famílies mitjançant la signatura d’una carta de compromís família-tutor-alumne en la qual es plasmaran les responsabilitats de les parts, les actuacions que cal implementar, la planificació i el seguiment dels acords presos.

La direcció del centre traslladarà els casos catalogats com a greus o crònics al Consell Escolar Municipal, perquè els responsables en siguen coneixedors i inicien les accions corresponents en el seu marc de competència. Aquesta decisió es comunicarà a la família per mitjà de correu certificat perquè en prenguen coneixement.

Si es detecta, a més de la situació d’absentisme, que l’alumne es pot trobar en situació de risc o desprotecció, s’ha de tramitar el Full de desprotecció davant de la Conselleria de Benestar Social. Si una vegada implementades totes les actuacions, no es resol la situació d’absentisme, es considerarà el cas com una vulneració molt greu del dret a l’educació i es comunicarà a la Fiscalia de Menors.

La tercera i última fase del protocol és la d’avaluació i millora. Abans de l’inici de cada curs escolar, els equips directius dels centres d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria, en aplicació dels plans de transició, han de comprovar que tot l’alumnat es troba escolaritzat.

A l’acabament del curs, o amb la freqüència que establisca el centre, els equips directius han d’analitzar l’estadística sobre l’absentisme escolar del centre per a determinar altres actuacions de caràcter organitzatiu i estructural. L’equip directiu també ha d’avaluar la implementació de les actuacions realitzades, l’evolució dels casos d’absentisme escolar i incorporar-ho a la memòria de final de curs. Aquesta informació, per la seua rellevància, es pot traslladar al Consell Escolar Municipal. Finalment, s’han d’incorporar les propostes de millora a través del Pla d’actuació per a la millora (PAM).

Per a facilitar la tasca del personal docent i dels equips directius dels centres escolars en la implantació d’aquest protocol, Educació publicarà en el web una ‘Guia d’orientacions per a la prevenció i la intervenció davant de casos d’absentisme escolar’.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

tretze − 7 =