25n
25N
25N

La reforma tributària reduirà l'IRPF a les rendes baixes i mitjanes i la pujarà als trams superiors de renda, de manera que beneficiarà a 1.600.000 valencians

La reforma tributària reduirà l'IRPF a les rendes baixes i mitjanes i la pujarà als trams superiors de renda, de manera que beneficiarà a 1.600.000 valencians
02/10/2016 -

La reforma tributària reduirà l’IRPF a les rendes baixes i mitjanes i la pujarà als trams superiors de renda, de manera que beneficiarà a 1.600.000 valencians. Esta és una de les principals novetats contingudes en l’avantprojecte de Llei d’Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat del 2017, mitjançant la qual es posa fi al sistema fiscal regressiu implantat a la Comunitat Valenciana per l’anterior Consell durant 20 anys.

Així s’ha posat de manifest en la roda de premsa del ple del Consell -en el qual s’ha donat conformitat a l’avantprojecte de Llei d’Acompanyament- per part de la vicepresidenta i titular d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler.

“Una vegada aprovat pel Govern valencià, l’avantprojecte de llei continuarà la seua tramitació i se sotmetrà al dictamen del Consell Jurídic Consultiu”, ha explicat la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra. Durant la seua intervenció, Oltra ha detallat alguns dels canvis més importants que afecten les lleis que no tenen caràcter tributari.

En este sentit, la vicepresidenta ha destacat que es modifica la denominació d’alguns ens, com l’Institut Valencià d’Acció Social, que passarà a cridar-se Institut d’Atenció Social Sanitària. Segons ha explicat Oltra, “en este cas la modificació va més enllà del nom. La idea és que l’IVAS es faça càrrec i siga l’eix gestor de les tuteles de la Generalitat. Es tracta de persones majors d’edat, en la seua majoria amb trastorn mentals greus, que la Generalitat té encomanades”.

La vicepresidenta ha insistit que “quan nosaltres arribem al Govern, aquestes persones no estaven sent ateses com toca i es trobaven poc més que abandonades. Ara el que es pretén és que l’Institut d’Atenció Social Sanitària s’encarregue de l’acompanyament i tutela efectiva d’ells”.

Solució a les 1.000 sol·licituds d’habitatge pendents

Un altre dels aspectes que ha destacat la vicepresidenta és la inclusió d’un article específic relatiu a la regularització d’expedients no reconeguts de subvencions en matèria d’habitatge vinculades a plans ja vençuts.

Referent a açò, Oltra ha posat l’accent que “l’anterior Govern del Partit Popular, amb la consellera Isabel Bonig al capdavant, va deixar més de 1.000 sol·licituds de valencians i valencianes en els calaixos pendents de resoldre, corresponents a plans d’habitatge ja vençuts. A través d’aquesta modificació, la qual cosa fem és rescatar aquest abandó que es va produir en eixe moment per part d’Isabel Bonig i donar resposta a estes més de 1.000 persones que algú va deixar en un calaix.

Un fet històric

Per la seua banda, Vicent Soler ha assenyalat durant la seua intervenció que “a la Comunitat Valenciana hi havia vigent un sistema fiscal regressiu, en el qual les rendes baixes i mitjanes pagaven més que en la resta d’autonomies, mentre que les rendes més elevades pagaven menys”.

“Ara, amb la nova Llei d’Acompanyament, la Comunitat Valenciana s’alinearà fiscalment amb la major part de comunitats autònomes i 1.600.000 valencians amb rendes mitjanes i baixes pagaran menys en l’IRPF a partir del pròxim any”, ha anunciat Vicent Soler.

El tipus valencià de l’IRPF vigent en l’actualitat és el més alt de totes les autonomies en els dos trams de renda més baixos (fins a 12.450 €), mentre que és el segon més baix (només superat per Madrid) en aquells trams de renda més elevats, tal com es revela en l’informe elaborat per la Comissió d’Experts per a l’Estudi de la Reforma Tributària.

Este informe ha sigut qualificat pel conseller d’Hisenda com un fet històric, ja que és la primera vegada que les mesures incloses en la Llei d’Acompanyament tenen com a base una anàlisi realitzada per experts tributaris. Els objectius que tenia aquest equip de treball eren els de radiografiar el sistema tributari valencià, avançar cap a una equiparació amb altres comunitats autònomes, augmentar la progressivitat fiscal i revisar les figures impositives per a facilitar la lluita contra el frau fiscal.

Vicent Soler s’ha referit als àmbits en els quals la Llei d’Acompanyament tindrà una especial transcendència i ha assenyalat que “suposarà també beneficis per a les famílies, especialment les monoparentals, i per a les pimes familiars. Al mateix temps que es reforça l’aposta mediambiental per fonts d’energia més netes i s’impulsa l’activitat cultural i econòmica potenciant les obres de rehabilitació d’habitatges”, ha explicat el conseller.

Nova tarifa autonòmica de l’IRPF

Respecte a la nova tarifa autonòmica de l’IRPF, el conseller d’Hisenda ha assenyalat que s’ha dissenyat una nova escala de trams que beneficia a les rendes mitjanes i baixes i que contribuirà a incentivar el consum de les famílies. Actualment, a les persones amb una base liquidable de fins a 17.707 euros se’ls aplica un tipus de l’11,90%, mentre que ara es crea un nou tram de fins a 12.450 euros amb un tipus rebaixat al 10%. La diferència fins a 17.000 euros tindrà una tarifa d’11,90 €. La quota íntegra aplicable a rendes de fins a 17.000 € baixa de 2.107 € a 1.786 €.

També es produeix una rebaixa del tipus aplicable a les rendes de 30.000 a 50.000 € del 18,45% al 17,50%, mentre que els tipus per a les rendes més elevades augmenten del 21,48% per a les de més de 70.000€, del 22,48% al 25,50% per a les de més de 120.000 i del 23,48% al 25,50% per a rendes a partir de 175.000 €.

“Açò suposa un fet determinant, ja que per primera a la Comunitat Valenciana es fa realment efectiva la progressivitat en l’escala del tram autonòmic d’IRPF. Amb aquesta reforma, un total d’1.600.000 valencians pagaran menys en IRPF”, ha assenyalat el conseller, qui ha informat que l’impacte benvolgut d’aquesta mesura per a les arques autonòmiques se situa entorn de 75 milions d’euros.

Famílies monoparentals i energia neteja

La Llei d’Acompanyament també contempla una nova deducció en l’IRPF per a famílies monoparentals amb l’objectiu d’alleujar la càrrega impositiva d’aquells amb menys ingressos. Les famílies monoparentals de categoria general podran deduir-se 300€ i les de categoria especial (que són aquelles que tenen tres fills/as o dos fills/as i baixos ingressos) podran deduir-se 600€.

L’impacte benvolgut d’aquesta mesura en els comptes de la Generalitat serà de -560.000 € i beneficiarà a 1.500 famílies monoparentals de categoria general i a 170 famílies de categoria especial.

La nova Llei d’Acompanyament també pretén impulsar l’ús d’energies renovables en l’àmbit domèstic a través d’una rebaixa en l’IRPF del 20% de les quantitats invertides en instal·lacions d’autoconsum elèctric i de producció d’energia tèrmica en l’habitatge habitual fins a una base màxima de 8.000 €.

“La mesura beneficiarà a un total de 2.550 contribuents i tindrà un impacte per a les arques valencianes d’1,3 milions d’euros. Tindrà conseqüències positives per a les famílies, que veuran reduir-se la seua factura energètica, per a les empreses, ja que dinamitzarà l’activitat en el sector, i per a la Generalitat, ja que potenciarà la lluita contra el frau i l’economia submergida”, ha explicat el conseller.

A més, segons Soler, “les tornades en termes energètics i mediambientals seran també importants, ja que la mesura contribuirà a aconseguir un descens en l’emissió de gasos hivernacle, a disminuir la dependència energètica de l’exterior i a un millor aprofitament dels recursos autòctons”.

Impuls a l’activitat econòmica i cultural

La reforma tributària contempla a més una deducció en l’IRPF del 15% del pressupost de les obres realitzades en l’habitatge habitual per a la seua conservació, millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat, fins a un màxim de 5.000 €.

“Aquesta mesura, que beneficiarà a 1.000 valencians i suposarà un cost en el nostre pressupost de 760.000 €, contribuirà a impulsar una activitat intensiva en l’ús de mà d’obra, com és la reforma i rehabilitació d’habitatge, normalment realitzada per pimes valencianes”, ha indicat Soler.

Així mateix, des del Consell també s’està realitzant una aposta per reforçar la política d’abonaments culturals en aquells teatres i auditoris de la Comunitat Valenciana adherits al conveni amb CulturArts, en oferir una nova deducció del 21% del cost dels abonaments a aquestes programacions per a aquelles rendes inferiors a 50.000 €. D’aquesta manera, la Generalitat, en la mesura de les seues possibilitats i malgrat la infrafinanciació que suporta, contribueix a pal·liar els efectes de decisions estatals com la pujada del 8% al 21% en l’IVA que grava les activitats i produccions culturals.

Equiparació amb altres comunitats en l’IsyD

Amb l’objectiu d’avançar cap a una major corresponsabilitat fiscal i progressivitat en el sistema, des del Consell s’han introduït també modificacions en l’Impost sobre Successions i Donacions.

Així, en adquisicions mortis causa (herències) es manté la bonificació en quota per parentiu del 75% al Grup I (descendents menors de 21 anys) i es modifica del 75% al 50% la bonificació en quota al Grup II (descendents majors de 21 anys, ascendents i cònjuges). Al mateix temps, continuarà la reducció vigent de la base imposable, fixada en 100.000 euros de renda per hereu (exclosa habitatge habitual fins a 300.000 euros).

D’aquesta forma, la Comunitat Valenciana manté una bonificació del 75% al Grup I, mentre que Andalusia i Castella i Lleó no tenen cap bonificació. La Comunitat Valenciana també equipara la bonificació del Grup II (50%) a la de Múrcia. Cal tenir en compte, així mateix, que mentre la bonificació als Grups I i II a la Comunitat Valenciana és del 75% i del 50%, a Catalunya pot arribar a ser únicament del 20%. Galícia, per la seua banda, no disposa de cap bonificació al Grup II. Amb esta mesura s’espera un impacte en positiu de 86 milions.

Pel que es refereix a les adquisicions intern-vius (donacions) s’elimina la bonificació en quota per parentiu, al mateix temps que es manté la reducció en la base imposable de 100.000 €, amb un límit: Que el donatari tinga un patrimoni preexistent de 600.000 €. En eliminar aquesta deducció, l’impacte de la qual es xifra en 3 milions d’euros, la Comunitat Valenciana s’equipara amb la situació d’Andalusia, Catalunya, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia i La Rioja.

“En matèria de Successions i Donacions des del Consell també hem eliminat la discriminació fiscal que patien les unions de fet en adquisicions mortis causa, equiparant-les amb els casats en l’aplicació de la reducció per parentiu”, ha assenyalat Soler. Esta mesura suposarà un cost per a les arques valencianes de 200.000 €.

Transmissió de les pimes

La nova Llei d’Acompanyament també prioritza a les empreses de xicoteta dimensió a l’hora d’aplicar-se beneficis per la transmissió mortis causa i intervius del negoci, ajustant així els beneficis per a l’empresa familiar als principis d’igualtat, generalitat i capacitat econòmica.

A més, s’equipara als parents col·laterals amb els actuals beneficiaris de la reducció autonòmica mortis causa en l’empresa familiar. “D’aquesta forma, no solament podran beneficiar-se de les deduccions autonòmiques per la transmissió de l’empresa familiar els familiars directes, sinó també aquells col·laterals fins al tercer grau (germans/as, nebots/as, gendres/nores, sogres/as), la qual cosa sens dubte facilita la supervivència d’aquest tipus d’estructura empresarial tan abundant en el teixit productiu valencià”, ha assenyalat Soler. Esta mesura tindrà un cost benvolgut per al Consell de 185.000 euros.

La nova Llei d’Acompanyament també preveu una bonificació en l’Impost d’Actes Jurídics Documentats en el cas que la novació preveja la modificació del mètode o sistema d’amortització i qualsevol altra condició financera del préstec, sempre que aquest tinga com a finalitat l’adquisició de l’habitatge habitual.

Mitjans de transport menys contaminants

“Amb l’objectiu d’avançar cap a un ús més eficient de l’energia i uns sistemes energètics i de transport més nets, des del Consell s’ha ajustat l’Impost Especial sobre Mitjans de Transport del 14,75% al 16% per a aquells automòbils i motos de major càrrega contaminant”, ha assenyalat Soler. Quedaran afectats per aquesta mesurada motos nàutiques, quads, motos de gran potència i nivell contaminant i vehicles amb elevades emissions de CO2, entre uns altres. Aquesta mesura suposarà per a les arques públiques un ingrés de 500.000 euros.

A més el Consell ha ampliat fins al 31 de desembre de 2017 la devolució del gasoil professional per a transportistes de 48€ per cada 1.000 litres. “Esta mesura beneficia al sector del transport, al conjunt d’activitats exportadores i, en última instància, també als consumidors per com repercuteix en la seua butxaca”. La mesura té efecte neutre per a l’Administració, ja que es retorna als transportistes els diners (benvolgut en 24,86 milions) que ja van abonar.

Nova Llei de Cooperació i Desenvolupament Sostenible

Per la seua banda, el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha presentat l’avantprojecte de la nova llei valenciana de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Generalitat que, en paraules d’Alcaraz situarà a la Comunitat Valenciana “com la primera autonomia espanyola que incorpora els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU a l’acció política, a través d’una norma amb rang de llei”.

El conseller de Transparència ha qualificat la llei de “participativa, inclusiva i moderna”, a la qual vegada que ha afirmat que pretén “restablir el curs i l’honor d’una matèria tan sensible com és la cooperació a la Comunitat”. Així mateix, Alcaraz ha posat l’accent que el compliment de l’objectiu del 0,7% “és irrenunciable per a un Consell que té com a prioritat rescatar persones i així ve contemplat en l’avantprojecte de llei”.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

7 − 3 =