25n
25N
25N

Aquestes són les festes locals de València per al 2020

Isacar Marín

Aquestes són les festes locals de València per al 2020
26/09/2019 -

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat les festes locals per a l’any 2020, que seran els dies 22 de gener i 20 d’abril, segons la moció plantejada pel regidor delegat de Cultura Festiva. La proposta s’ha realitzat segons les previsions de la Llei de l’Estatut dels treballadors i disposicions concordants.

El calendari laboral de 2020 recollirà, com a festes locals de la ciutat de València, els dies 22 de gener, celebració de sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat, i el 20 d’abril, celebració de sant Vicent Ferrer, patró de la Comunitat Valenciana. L’aprovació d’aquestes jornades festives s’ha fet després que la Comissió de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports emetera el dictamen preceptiu.

Com és conegut, el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors determina que «les festes laborals tindran caràcter retribuït i no recuperable, i no podran excedir de catorze a l’any, de les quals dos seran locals».

MEMÒRIA ANUAL DE GESTIÓ

Durant la sessió plenària també s’ha aprovat la Memòria Anual de Gestió de l’Ajuntament de València, corresponent a l’exercici 2018, que s’ha incorporat a l’expedient, d’acord amb el que estableix l’article 149 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

La memòria s’ha elaborat recollint les respectives memòries d’actuacions de l’any 2018 que han remés a la Secretaria General de l’Ajuntament els diferents servicis, organismes autònoms, empreses municipals i societats mercantils municipals. La confecció d’aquest document permet la consulta sistemàtica de les actuacions realitzades per l’Ajuntament durant l’any anterior, i recull tota la informació de la gestió efectuada per les unitats i oficines municipals. Així mateix, la memòria anual permet consultar la descripció actualitzada de l’organització política i la composició dels principals òrgans col·legiats.

Aquesta memòria s’eleva a dictamen de la Comissió Informativa de Recursos, Administració Electrònica, Personal i Control Administratiu i, posteriorment, a l’aprovació del Ple. Una vegada aprovada, es publica en la intranet municipal.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

vint + 5 =