25n
25N
25N

El Consell regula el Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana

El Consell regula el Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana
07/04/2017 -

El Consell ha aprovat el decret pel qual es regula el Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana, que té per objecte garantir la suficiència financera de les entitats locals de la Comunitat Valenciana i potenciar la seua autonomia local sobre la base del principi de subsidiarietat, mitjançant el finançament global de la seua activitat.

Aquest Fons promourà l’equilibri econòmic dels ens locals de la Comunitat i la realització interna del principi de solidaritat, a fi de contribuir al fet que els diferents nuclis i entitats de població compten amb la dotació adequada per a la prestació dels serveis de competència local.

El Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana es basa en els principis d’objectivitat, transparència, publicitat i equitat, i constitueix un factor d’articulació, equilibri i cohesió territorial.

A més, el Fons té naturalesa incondicionada i no finalista, és a dir, els municipis i les entitats locals menors podran destinar els recursos que reben al desenvolupament general de les seues competències, sense vinculació a un concret objectiu o finalitat.

Les aportacions del Fons tenen el caràcter de transferències als municipis i entitats locals menors, a fi de finançar globalment les activitats i serveis que els corresponguen en virtut de les competències que hagen assumit segons la legislació vigent.

En aquest sentit, aquestes transferències formen part i estan vinculades al sistema de finançament autonòmic de les Corporacions Locals Valencianes, sense que en cap cas tinguen naturalesa de subvenció.

Beneficiaris i dotació

Tots els municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana són beneficiaris del Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana.

Així, per a ser beneficiari d’aquest Fons de Cooperació serà necessari haver complit l’obligació de presentar el Compte General davant la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, així com, si escau, haver remès el corresponent pla econòmic financer a l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de tutela financera de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Per la seua banda, la dotació anual màxima del Fons vindrà determinada pel crèdit pressupostari que es consigne en la corresponent Llei de Pressupostos de la Generalitat i, si escau, per l’import que les diputacions provincials adherides consignen a tal fi en els seus respectius pressupostos anuals. Per a aquest exercici, la dotació consignada en els pressupostos de la Generalitat és de 40 milions d’euros.

Així mateix, correspon a l’òrgan directiu amb competència en matèria d’Administració Local realitzar totes les actuacions necessàries per a la correcta gestió i distribució del Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana.

Distribució del Fons

L’assignació dels recursos econòmics que correspondrà a cada entitat beneficiària s’efectuarà aplicant les següents regles de distribució:

a) S’assignarà una quantitat fixa per cadascun dels municipis i entitats locals menors.

b) L’import restant del Fons es distribuirà en funció del nombre d’habitants de dret, segons les xifres de població aprovades pel Govern, que figure en l’últim padró municipal vigent, ponderades pels següents coeficients correctors aplicables a cadascun dels diferents trams poblacionals de cada entitat beneficiària:

1. D’1 a 500 4,0

2. De 501 a 1.000 3,0

3. D’1.001 a 2.000 2,5

4. De 2.001 a 5.000 2,0

5. De 5.001 a 10.000 1,5

6. De 10.001 a 20.000 1,0

7. De 20.001 a 50.000 0,75

8. De 50.001 a 100.000 0,50

9. Més de 100.000 0,25
A aquests efectes, no es computaran els habitants de les entitats locals menors en la població del municipi al qual pertanyen.

De la mateixa manera, el procediment per a l’assignació anual del Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana corresponent a cada entitat beneficiària s’iniciarà d’ofici per la persona titular del departament amb competències en matèria d’Administració Local, a qui correspondrà emetre la resolució d’adjudicació, previ coneixement per la comissió de seguiment d’aquest Fons.

D’altra banda, les diputacions d’Alacant, Castelló i València, com a entitats locals de la Comunitat Valenciana, podran participar a través dels seus pressupostos anuals al Fons de Cooperació Municipal Incondicionat, regulat en l’article 64.3 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Les diputacions provincials que s’adherisquen a la participació al Fons podran destinar la seua assignació pressupostària als municipis i entitats locals menors de la seua província, distribuir la mateixa quantia que la Generalitat i, bé amb l’ús de les mateixes regles de distribució que les regulades en aquest decret i sota el mateix règim de transferències incondicionades, o bé amb l’adopció del seu propi règim jurídic i regles de distribució baix als principis d’objectivitat i equitat.

Comissió de seguiment

Per a la implementació, seguiment i control de l’execució anual del Fons, es crea la comissió de seguiment, adscrita al departament de la Generalitat amb competències en matèria d’Administració Local.

Aquesta comissió estarà presidida pel titular de l’òrgan superior al qual estiga adscrita la direcció general competent en matèria d’Administració Local, i estarà integrada per la secretària autonòmica d’Hisenda i els presidents de les diputacions provincials adherides al Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana.

Igualment, s’integren com a membres d’aquesta comissió el director general d’Administració Local; el director general de Pressupostos; la directora general de Transparència i Participació; el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies; tres alcaldes o alcaldesses designats o designades pels òrgans competents de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies; un representant designat per cadascuna de les diputacions provincials que participen al Fons de Cooperació, i per la subdirectora d’Administració Local.

La comissió de seguiment del Fons s’encarregarà d’estudiar i proposar anualment la determinació de les quanties a consignar pressupostàriament durant cada exercici per cadascuna de les administracions participants al Fons; presentarà propostes relatives a possibles modificacions en les directrius i regles de distribució del Fons; proposarà, si escau, directrius de coordinació relatives al Fons, i sol·licitarà, a efectes estadístics i d’estudi, tota la informació que precise als municipis i entitats locals menors relatives a l’aplicació de les quantitats rebudes en el mateix.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

nou + 16 =

museo prehistoria
museo prehistoria