25n
25N
25N

El Consell augmenta un 30% el nombre de contractes inscrits adjudicats per procediment obert i redueix un 52% els contractes negociats

El Consell augmenta un 30% el nombre de contractes inscrits adjudicats per procediment obert i redueix un 52% els contractes negociats
16/08/2016 -

El ple del Consell ha analitzat-la memòria d’activitats corresponent al 2015 de la Junta Superior de Contractació Administrativa, organisme que depén de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, en la qual s’arreplega la gestió contractual de l’Administració de la Generalitat i de les seues entitats autònomes i de dret públic durant aqueix any.

Aquesta memòria s’emet en compliment del que disposa l’article 2.12 del Decret 79/2000, que estableix que la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat tindrà entre les seues funcions aprovar i elevar anualment al Consell una memòria sobre la gestió contractual de l’Administració de la Generalitat i de les entitats autònomes i entitats de dret públic que en depenguen que es troben dins de l’àmbit de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i proposar l’adopció de les mesures generals o particulars que s’estimen pertinents.

Així, entre els aspectes més significatius de la memòria de 2015 cal destacar que la Junta va aprovar al llarg de l’exercici 2015 un total de 9 informes, tots ells amb caràcter no preceptiu i a sol·licitud d’entitats locals i universitats.

A més es van emetre dos circulars, una, amb data juliol de 2015, relativa al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, com a conseqüència de la seua adaptació a la nova estructura de l’Administració de la Generalitat aprovada per Decret 7/2015, i una altra, amb data 1 d’octubre del 2015, sobre els canvis introduïts pel Reial Decret 773/2015 pel qual es modifiquen alguns preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Registre Oficial de Contractes i els imports

En la memòria s’arreplega també l’activitat del Registre Oficial de Contractes durant 2015, que reflecteix que en aqueix exercici figuren inscrits 8.525 contractes amb un import d’adjudicació acumulat de 765.024.414 euros.

A més, els contractes menors es mantenen en magnituds semblants i només s’eleven un 2,98% respecte a les dades de 2014, mentre l’import d’adjudicació segueix la seua tendència negativa encara que de forma més moderada.

Un dada que cal destacar és que els 4.551 contractes menors que es van fer des de les conselleries suposen un 82,78% del total dels 5.498 contractes que van realitzar aquestes en 2015. No obstant això, aquests representen només un 11,26% del total del pressupost.

El mateix ocorre amb els 2.490 contractes menors del sector públic instrumental de la Generalitat, que suposen un 82,26% del total de 3.027 contractes que es van realitzar i que representen un 7,89% de l’import d’aquests.

La Conselleria d’Hisenda ha impulsat la inscripció de contractes en el registre, la qual cosa ha comportat un augment en el nombre total de contractes inscrits del 21,87%, al mateix temps que l’import total adjudicat d’aquests ha descendit un 13,82% respecte al 2014, la qual cosa posa en relleu el compromís del Consell en matèria de transparència i publicitat.

En aquest sentit, cal destacar l’augment del nombre de contractes inscrits adjudicats per un procediment obert, ja que es passa de 666 a 854, la qual cosa suposa un increment de quasi el 30%. Al mateix temps, s’han reduït els procediments negociats, que han passat de 1.073 en 2014 a 508, un 52% menys en 2015.

Un altre aspecte que crida l’atenció és el fet que la contractació menor represente el 82,59% del nombre total de contractes inscrits en 2015, mentres que en 2014, primer any complet del qual es tenen dades de registres d’aquest tipus de contractes, suposaven un 79,40%.

Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat

D’altra banda, en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana durant 2015 figuren 2.178 empreses en actiu i 1.085 empreses classificades (156 a Alacant, 107 a Castelló, 556 a València i 266 de fora de la Comunitat Valenciana).

Pel que fa a les empreses afectades per tràmits de classificació i inscripció durant 2015, s’han vist afectades un total de 126 empreses ja classificades, de les quals 40 són com a contractistes d’obres, 76 com a contractistes de serveis i 10 d’ambdós casos.

En aquest sentit, cal recordar que en el Reial Decret 773/2015 es van modificar determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Així, a més de modificar-se els llindars d’exigència de classificació en contractes d’obres i la no obligatorietat en els contractes de serveis, s’introdueixen ara criteris per a acreditar i valorar la solvència de les empreses i es canvia el sistema de classificació, que dóna com a resultat categories diferents segons si el sistema utilitzat és anterior o posterior a l’entrada en vigor del Reial Decret.

No obstant això, en aquest decret s’estableixen unes equivalències entre les categories esmentades i, a més, s’assenyala que els dos tipus de categories conviuran fins al 2020.

Així, pel que fa a les revisions anuals de solvència econòmica i financera de les empreses classificades, s’observa que en l’exercici 2015 de les 431 empreses que s’han verificat, s’ha procedit a la revocació de la classificació de 51, la qual cosa suposa un 11,83% del total.

D’altra banda, en les revisions triennals de la solvència tècnica i professional de les empreses classificades, de les 104 empreses estudiades s’han revocat 15 classificacions d’empreses per no presentar la documentació sol·licitada (cap per disminució de les condicions de solvència tècnica per davall de les mínimes necessàries per a mantindre).

En una gran part d’aquestes empreses, la raó de no aportar la documentació és el fet que ara no necessiten estar classificades per la forta disminució de l’activitat, així com l’augment dels llindars a partir dels quals és necessària la classificació.

La memòria completa d’activitats de l’exercici 2015 de la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat es publicarà de forma íntegra en la web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

3 × 4 =