caixa popular

El Consell aprova l'avantprojecte de Llei de mecenatge cultural, científic i esportiu

El Consell aprova l'avantprojecte de Llei de mecenatge cultural, científic i esportiu
13/10/2017 -

El Ple del Consell ha aprovat l’avantprojecte de Llei de la Generalitat de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional de la Comunitat Valenciana, per a incentivar la inversió social i empresarial en aquestes àrees.

Aquest avantprojecte de llei pretén donar un impuls al mecenatge científic, que ha de meréixer una atenció especial, ja que tant a Espanya com a la Comunitat Valenciana no es dóna una tradició de mecenatge científic com en països anglosaxons, que en els temps de crisi econòmica ha permés que pogueren mantindre el seu lideratge científic.

El mecenatge cultural a la Comunitat Valenciana estava regulat per la Llei 9/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, d’impuls a l’activitat i del mecenatge cultural a la Comunitat Valenciana, i atés l’escàs impacte que ha tingut, s’ha elaborat una nova llei que impulse de forma real el mecenatge. Per tant, amb aquesta proposta normativa, la Comunitat valenciana se situa al capdavant de les comunitats autònomes que afavoreixen el mecenatge, amb desgravacions del 25 %

Atesa la profunda modificació que requeria la llei, ja que en l’articulat no es regulaven aspectes fonamentals com la definició dels beneficiaris i de les modalitats de mecenatge, ni tampoc mecanismes per a garantir l’interés social, s’ha considerat més convenient la redacció d’una nova norma que tinga una estructura clara i aporte seguretat jurídica.

A més, la nova llei també modifica la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regulen el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits.

L’avantprojecte de llei s’ha elaborat seguint un procés participatiu dels sectors valencians als quals es dirigeix: el cultural, el científic i l’esportiu. En aquest sentit, s’han realitzat reunions i meses de treball en tot en territori amb la participació de quasi un centenar d’entitats i personalitats dels sectors implicats.

Estructura

Aquesta llei està formada per quatre títols, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

El títol I estableix, dins del preàmbul, l’objecte de la llei, i també defineix el concepte de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional com tota contribució privada aportada de forma altruista per a la realització de projectes o activitats culturals, científics o esportius no professionals que hagen sigut declarats o que tinguen la consideració d’interés social.

De la mateixa manera, es concreta el micromecenatge cultural, científic i esportiu no professional com a finançament d’un projecte o activitat cultural, científic o esportiu no professional que haja sigut declarat o que tinga la consideració d’interés social, mitjançant moltes aportacions individuals realitzades amb caràcter altruista.

A més, es consideren persones i entitats beneficiàries les entitats sense ànim de lucre, domiciliades fiscalment a la Comunitat Valenciana, l’objecte social de les quals siga de caràcter cultural, científic i esportiu no professional.

El mecenatge previst en aquesta llei es podrà realitzar a través de donacions pures i simples de diners, béns i drets o préstecs d’ús o comodat.

Consell Assessor del Mecenatge

En el títol II s’arreplega la figura del Consell Assessor del Mecenatge, que serà l’òrgan assessor de la Generalitat en matèria de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional.

Tindrà una composició paritària i estarà integrat pels membres que es determinen reglamentàriament; formaran part, a més, dels departaments del Consell implicats, membres del Consell Valencià de Cultura, de les universitats públiques valencianes, dels instituts i centres públics d’investigació i dels centres públics superiors d’ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana.

Oficina del Mecenatge

L’Oficina del Mecenatge és la unitat administrativa adscrita a la conselleria competent en matèria de cultura, i estarà composta per personal d’aquesta. Aquesta unitat està descrita en el títol III de la llei.

Declaració d’interés social

El títol IV estableix les persones i entitats beneficiàries que podran sol·licitar la declaració d’interés social dels seus projectes o activitats culturals, científics o esportius no professionals. Correspon al Consell Assessor del Mecenatge, una vegada comprovat que el beneficiari compleix les obligacions establides en aquesta llei, efectuar la proposta de declaració d’interés social i elevar-la a la direcció general competent en matèria de cultura, que emetrà una resolució de conformitat .

Mesures fiscals d’impuls al mecenatge cultural, científic o esportiu no professional

S’estableixen tres grans àrees de deduccions per mecenatge, i en tots els casos suposa l’augment del 15 % al 25 % de l’IRPF en la nova proposta de llei. Les àrees són per accions en recuperació del patrimoni cultural valencià, en foment del valencià i en altres fins culturals, científics i esportius no professionals.

En els dos primers casos, els projectes de mecenatge tindran una desgravació directa del 25 % per a qualsevol projecte. En el tercer cas, els projectes hauran de comptar amb la declaració d’interés social atorgada pel Consell Assessor de Mecenatge. En aquest cas, la Generalitat, les entitats locals, les universitats públiques valencianes, els instituts i els organismes públics d’investigació valencians seran considerats d’interés social sense necessitat de la declaració expressa per part del Consell Assessor de Mecenatge.


Més notícies

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

12 + 18 =

viva gym canovas
exposicion caps tallats