caixa popular

L'execució de la sentència de Tabacalera no gravarà les arques públiques

L'execució de la sentència de Tabacalera no gravarà les arques públiques
06/04/2018 -

El Ple municipal de 25 de maig de 2017 va acordar per unanimitat encarregar al Servici de Planejament redactar i tramitar un nou instrument de planejament per a l’àmbit afectat. Aquest instrument, actualment en tramitació, evitarà a l’Ajuntament un desemborsament proper als 45 milions d’euros.

En aquests moments, una vegada desestimat per sentència del Tribunal Suprem d’1 de febrer de 2017 el recurs de cassació interposat per Immobiliària Guadalmedina, S. A., ésdevé ferma la sentència que declara la nul·litat de la modificació del PGOU de València en l’àmbit conegut com a “Tabacalera”, així com del conveni urbanístic previ.

La conseqüència immediata és que les edificacions rehabilitades íntegrament o construïdes de nova planta a l’empara de projectes autoritzats sota la vigència de la modificació del PGOU anul·lada, han quedat en situació de fora d’ordenació.

D’altra banda, declarat nul el conveni urbanístic en virtut del qual l’Ajuntament de València va adquirir la titularitat de l’actual complex de Tabacalera, i la mercantil Guadalmedina S. A. va adquirir la finca situada en plaça Amèrica, així com l’edificabilitat corresponent a Micer Mascó, resulta que en l’actualitat no existeix títol jurídic que sostinga l’operació ja materialitzada, retornant el complex administratiu de l’Ajuntament a mans privades, la qual cosa obligaria a expropiar-lo per mantenir el seu actual ús.

El Ple municipal de 25 de maig de 2017, va considerar necessari tramitar una modificació de planejament que satisfaça els següents objectius:

1.- Recuperació de l’ús d’equipament públic administratiu-institucional de l’edifici de l’Antiga Fàbrica de Tabacs.

2.- Eliminació de l’edificabilitat privada de la parcel·la amb façana al carrer Micer Mascó que a data de hui es troba pendent d’edificació, traslladant l’edificabilitat a un altre punt de la ciutat amb valor urbanístic similar, a fi de destinar aquesta parcel·la a usos dotacionals públics (superfície de 1.790 m² i una edificabilitat neta de 16.110 m² de sostre).

3.- Recuperació de l’ús residencial dels edificis construïts en el carrer del Micer Mascó 42 i l’Avinguda Navarro Reverter 17, en honor de la seguretat jurídica i en garantia dels drets dels propietaris dels habitatges, adquirents de bona fe.

4.- Possibilitar la reconstrucció de les naus laterals de l’edifici de l’Antiga Fàbrica de Tabacs amb façana als carrers Naturalista Rafael Cisternes i Naturalista Arévalo Baca.

Tot això suposaria un desemborsament per a l’Ajuntament del voltant de 45 milions d’euros. Aquests objectius es deuen poder aconseguir des de l’òptica de la viabilitat econòmica, de manera que la seua gestió no greu les arques municipals.

Per aconseguir aquests objectius i sota el prisma de la generació de recursos que permeten a l’Administració la gestió necessària sense desemborsaments econòmics, la modificació de planejament en curs trasllada l’edificabilitat de la parcel·la de Micer Mascó a:

-Parcel·la triangular recaiguen als Carrers Penya-Vermella i Riu Escalona:

La parcel·la completa disposa d’una superfície de 5.900 m². La Modificació requalifica una superfície de 1.200 m², que en l’actualitat disposa de la qualificació de Sistema Local Educatiu-Cultural (EC), a ús residencial.

Donades les condicions exigides per la Conselleria d’Educació per als seus centres docents, que requereixen unes condicions de forma regular, aquesta parcel·la requalificada, per la seua pròpia forma triangular, no és utilitzable per a aquesta finalitat educativa pública, no suposant per tant perjuí per a l’esmentada dotació escolar, que seguirà podent executar-se.

La parcel·la edificable disposarà d’una edificabilitat màxima de 7.405 m²s.

-Parcel·la recaiguen al carrer 3 d’abril de 1979.

La parcel·la completa disposa d’una superfície de 9.200 m². La modificació preveu requalificar 1.700 m², que passaran de Sistema Local d’Espais Lliures (zona verda), a residencial.

La parcel·la edificable privada disposarà d’una edificabilitat màxima de 8.705 m².
L’edificabilitat que es requalifica és la mateixa que la que hi havia en la parcel·la original (8705 + 7405 = 16110 m²/sostre), sense cap tipus de benefici afegit. El veïnat seguirà gaudint d’una zona verda de 7.400 m² en una àrea de la ciutat que, a més, està per sobre dels estàndards dotacionals. De la mateixa manera, en la parcel·la escolar es requalifica la cantonada de la parcel·la triangular, que no compleix amb les exigències de forma regular de la conselleria, per la qual cosa el col·legi es podrà executar igualment a la zona restant amb les condicions exigides per la Conselleria.


xs puzol

mostra viva 2018

Més notícies

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

dinou − dotze =

Paiporta
exposicion caps tallats
Tardor
cultura als barris