25n
25N
25N

Declaració municipalista a favor d'una contractació pública sostenible

Declaració municipalista a favor d'una contractació pública sostenible
02/03/2017 -

L’Ajuntament de València, mitjançant el regidor de Govern Interior, Sergi Campillo, ha signat aquest matí a Barcelona una declaració municipalista per promocionar la contractació pública responsable. Juntament amb el regidor valencià han signat la declaració en representació d’uns altres quatre municipis: el primer tinent de l’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello; el regidor de l’Àrea de Govern, Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Madrid, Carlos Sánchez; l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, i el primer tinent de l’alcaldia de l’Ajuntament de Sabadell, Joan Berlanga. A més s’hi han afegit els ajuntaments de Sevilla, Pamplona i Badalona.

El regidor Sergi Campillo ha destacat la importància d’aquesta declaració i la transversalitat dels municipis que l’han signada, amb partits polítics i coalicions diversos al capdavant. “Des del Govern de la Nau volem valorar l’aposta de València perquè el preu no siga tan determinant en la contractació i donar importància a clàusules socials, ètiques i mediambientals”, ha explicat.

En aquest sentit, Campillo ha recordat que a València les empreses que desitgen contractar amb l’Ajuntament han d’aplicar algunes condicions des que l’any passat el Govern de la Nau acordara l’aplicació de tot un seguit de clàusules contractuals, com ara la necessitat de plans d’igualtat efectiva entre dones i hòmens, el respecte a la igualtat de tracte i oportunitats, l’ús de llenguatge no sexista, l’especial atenció al foment de l’ocupació en col·lectius com els majors de 45 anys i els aturats de llarga duració, etc. “L’objectiu fonamental és que hi haja un canvi en les relacions amb les empreses perquè l’Ajuntament exigeix uns criteris i normes nous”, ha afirmat el regidor.

Les ciutats signants denuncien que el projecte de llei de contractes del sector públic que ha presentat el govern central no garanteix la contractació pública responsable, eficient, íntegra, transparent i sostenible. En contraposició, amb aquesta declaració conjunta s’aposta per la promoció de la contractació pública responsable, que impulse el teixit productiu local, donant accés a les xicotetes i mitjanes empreses i promovent l’economia social i les empreses responsables tant des d’un punt de vista social com ambiental. Plantegen la necessitat d’una contractació pública que siga transparent, que es puga fiscalitzar, que es penalitzen les males pràctiques empresarials i on es contribuïsca a un marc de competència on la contractació pública es base en la qualitat, el valor social i l’eficiència i no en la precarietat laboral i les pràctiques insostenibles.

Els municipis signants han destacat que en els últims anys el potencial de la contractació pública ha estat mal aprofitat, generant en alguns casos impactes negatius. “El criteri econòmic sempre ha sigut el principal, sense considerar la importància que tenen les consideracions de caràcter laboral, social, ambiental o d’igualtat de gènere, per exemple”, ha reiterat Campillo.

El text de la declaració municipalista exposa que existeixen dos instruments legals per atendre aquests reptes, com ara la Declaració del 25 de setembre de 2015 adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides (Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible) i la directiva europea 24/2014 de contractació pública, pendent de transposició a l’Estat.

La declaració denuncia que el govern central ha presentat a les Corts Generals un projecte de llei de contractes del sector públic que, entre altres temes, no defineix nous procediments de contractació àgils i eficients, retalla avanços que suposava la norma europea i no facilita el marc legal necessari per a desenvolupar una contractació pública responsable.

Per als municipis signants aquesta és una oportunitat que cal aprofitar per a generar marcs legals que permeten fer de la contractació pública una eina de transformació social i econòmica i una mostra més de com s’està materialitzant en ajuntaments diversos, amb governs diferents, un nou i innovador paradigma de contractació com a política pública estratègica i coherent amb el mandat de la directiva europea.

En aquest sentit, les ciutats que han firmat hui la declaració, l’obrin a la resta de municipis interessats a adherir-se.

DECLARACIÓ MUNICIPALISTA A FAVOR DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

1. Reconéixer i reafirmar la importància d’una contractació pública sostenible que incorpore aspectes socials i ambientals en la presa de decisions, amb l’objectiu de contribuir a la transformació socioeconòmica i la dinamització del teixit productiu local, de les xicotetes i mitjanes empreses i de totes aquelles organitzacions que generen impactes econòmics, socials i ambientals positius.

2. Manifestar la preocupació amb el text del projecte de Llei de Contractes del Sector Públic presentat pel govern del PP perquè no garanteix una contractació pública responsable, eficient, íntegra, transparent i sostenible.

3. Reclamar que la llei de contractes del sector públic incorpore els següents objectius concrets:

-Suprimir les Instruccions de contractació que cada organisme del sector públic pot redactar per regular la seua contractació i establir un marc jurídic comú que, respectant les competències de les comunitats autònomes, assegure la participació de les empreses i especialment les PIMES en condicions de seguretat jurídica i igualtat de condicions.

-Ampliar l’àmbit material per a la interposició del recurs especial que abaste també als contractes licitats públicament de llindar no harmonitzat, als efectes d’atacar la corrupció en la contractació pública i eliminar les males pràctiques, garantint en tot cas l’eficiència i sumariat a la resolució dels recursos que coneixen els tribunals administratius de Recursos Contractuals.

-Regular la contractació dels servicis públics atenent a consideracions singulars de qualitat, territorialitat i accessibilitat en la prestació dels servicis.

-Assegurar que el concepte d’oferta econòmicament més avantatjosa es base en l’òptima relació qualitat-preu, incorporant valoracions de tipus social, ètic, laboral, ambiental i d’igualtat de gènere. Desplegar les eines i procediments necessaris perquè això siga assumible.

-Agilitzar els procediments de contractació pública i regular un procediment obert realment simplificat que permeta la selecció de l’oferta amb eficiència i reducció del termini mínim de presentació d’ofertes.

-Garantir el control i supervisió de la contractació pública amb la constitució d’un comissionat de les Corts Generals que vetle per la integritat i dirimisca els conflictes d’interessos en els procediments de contractació, al mateix temps que assegure la competència lleial entre les empreses.

-Regular íntegrament la contractació electrònica, revisant els processos i funcionalitats per agilitzar el sistema de comunicació entre els agents intervinents. Definir el model i els sistemes que poden seguir totes les administracions públiques per a la implantació de la contractació electrònica i regular el paper dels proveïdors privats de servicis informàtics.

-Atendre les singularitats de la contractació de les administracions locals considerant els mitjans humans i materials de què disposa i l’amplitud de les seues competències directament vinculades amb la satisfacció de les necessitats vitals dels ciutadans del seu territori.

-Regular les peculiaritats dels servicis a les persones, garantint la seua universalitat i continuïtat, l’atenció a l’usuari i l’experiència de les entitats prestadores.
-Potenciar la participació en la contractació pública de les xicotetes i mitjanes empreses, artesans i proveïdors locals i de proximitat i habilitar la possibilitat del pagament directe del preu al subcontractista en cas de morositat del contractista principal.

-Regular la contractació reservada de servicis a les persones a favor de les empreses socials.

-Establir mecanismes que faciliten la participació de les empreses socials en la contractació pública per promoure models de negoci generadors d’efectes econòmics ambientals, socials i de bon govern positius, reservant un segment de la contractació no sotmesa a regulació europea a favor d’aquestes.

-Regular la relació entre els òrgans de l’Administració Local i els servicis competents en matèria d’inspecció laboral i ambiental per a un major control en cas d’incompliment per les empreses contractades i subcontractades de les seues obligacions ambientals, laborals i de Seguretat Social.

-Regular la prohibició de contractar les empreses que directament o indirectament, mitjançant empreses interposades, realitzen activitats en paradisos fiscals a fi d’incomplir les seues obligacions tributàries en el país on duen a terme l’activitat econòmica o per a la realització d’altres activitats il·lícites que, en tot cas, comporten l’obtenció d’avantatges i generen una competència deslleial a les licitacions públiques.

4. Traslladar aquest acord a les institucions europees implicades, al govern central, a les meses del Congrés i del Senat i als grups polítics, així com a les entitats municipalistes i els agents patronals i sindicals.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

17 + 17 =

museo prehistoria