caixa popular

Adjudicació de la construcció del jardí de l'ermita d'Orriols

Adjudicació de la construcció del jardí de l'ermita d'Orriols
22/08/2017 -

La construcció del jardí de l’ermita de Sant Jerònim ja ha sigut adjudicada i els treballs duraran aproximadament quatre mesos. Segons ha anunciat la regidora de Parcs i Jardins, Pilar Soriano, el 5 de setembre es preveu l’inici d’aquestes obres al barri d’Orriols, que han tingut en compte les opinions del veïnat mitjançant un procés participatiu.

El parc, situat al carrer de l’Arquitecte Rodríguez entre Duc de Mandas i Historiador Chabret, tindrà una superfície de 3.965 metres quadrats. Tal com ha explicat la regidora Soriano, “el jardí quedarà integrat dins d’una sèrie de recorreguts a nivell de barri, uns recorreguts que van identificar els veïns en el procés participatiu #SembraOrriols. Així, aquests recorreguts són els que estructuren la composició dels diferents espais amb què comptarà aquest jardí”.

De fet, la idea que es treballa en el jardí és la de recuperar simbòlicament l’empremta del passat desaparegut d’Orriols: en la composició de paviments es redibuixa la trama esborrada per les modificacions urbanístiques. Això s’aconseguirà a través de la pavimentació amb llamborda ceràmica de la zona antigament ocupada per les edificacions i a través d’un marcatge amb un paviment de pedra natural de l’antiga ubicació de l’ermita.

Soriano ha dit que estem “davant d’un projecte molt ambiciós, que dignificarà la plaça del barri on els veïns fan diverses activitats lúdiques i culturals com el cine a la fresca, ara en època d’estiu”. L’actuació està plantejada en quatre àmbits diferents: àmbit de vorera, desnivells, entorn de l’ermita i esplanada.

ÀMBIT DE VORERA

La vorera perimetral és un element important de relació amb l’entorn i com a tal s’ha dissenyat amb cura. Les voreres dels carrers del Duc de Mandas i de l’Arquitecte Rodríguez actualment tenen una secció constant; aquesta secció es modificarà ampliant-la puntualment en els accessos a les rampes i creant nous miradors damunt del parc, convidant a accedir-hi o simplement gaudir-ne visualment. La vorera del carrer de l’Historiador Chabret es mantindrà tal com està ara, però s’ha proposat convertir aquest carrer en zona de vianants. Aquesta proposta ha estat avaluada i aprovada pel departament de trànsit, i és cabdal per a aconseguir una relació directa de l’àmbit principal del parc amb el nucli històric del barri, que es troba al mateix nivell.

DESNIVELLS

Els desnivells s’han resolt amb escales, rampes, bancals i talussos. Aquests elements garanteixen l’accessibilitat i la relació del parc amb els carrers de l’Arquitecte Rodríguez i del Duc de Mandas, que se situen entre 1 i 1,5 metres per damunt de la cota de l’esplanada principal i el carrer de l’Historiador Chabret. Totes les rampes tenen pendents inferiors al 6 % i faciliten al màxim la connectivitat.

ENTORN DE L’ERMITA

La situació actual de l’ermita és la pròpia d’un element totalment desvinculat del seu entorn. Està situada a la zona central de la parcel·la, uns 85 cm per damunt de l’esplanada, i fou reconstruïda damunt d’una grada de formigó que l’envolta. Semblava important crear un espai de relació amb la construcció que, a més de facilitar-ne l’accés, proporcionarà un entorn adequat d’estada, recuperar un àmbit propi dins de la ciutat. Per a aconseguir aquest objectiu es crea una plataforma al nivell de l’ermita, una plaça xicoteta d’accés vinculada al carrer de l’Arquitecte Rodríguez, amb vegetació pròpia de les antigues ermites de l’horta.

ESPLANADA

Finalment, la superfície majoritària del parc, constituïda per una esplanada central de terra morterenca i una zona pavimentada amb llamborda ceràmica, se situarà a la cota actual de la parcel·la, al nivell del nucli històric d’Orriols.

La regidora Soriano ha explicat que “en l’entorn de l’ermita hi haurà un espai d’accés al parc i integració de l’ermita en el paisatge urbà. A més, es comptarà amb un arener, és a dir, un espai amb jocs infantils situat al costat sud-oest de l’ermita, i als voltants se situaran taules de pícnic i una font. També hi haurà espai per als jocs infantils, que s’integraran en la nova topografia de talussos en forma de tobogans i elements per a enfilar-se. La mateixa topografia és un element de joc”.

Però no sols això, ja que, segons ha continuat detallant Soriano, “el jardí comptarà amb un amfiteatre. I és que el talús del carrer del Duc de Mandas s’estructurarà en diferents bancals que seran alhora amfiteatre i espai d’estada. D’altra banda, el parc disposarà d’un espai d’ombra i descans: l’espai pavimentat adjacent al carrer de l’Historiador Chabret es planteja com un espai tranquil amb ombra, bancs i grans jardineres que gestionaran els veïns plantant-hi les espècies que podíem trobar antigament als patis de les cases hui desaparegudes”.

D’altra banda, també es podrà gaudir d’una àmplia esplanada central per a esdeveniments. “Actualment ja es realitzen activitats diverses en aquest espai, la idea és que es puguen continuar realitzant en millors condicions i que se’n puguen fer moltes més. Aquesta esplanada es planteja com un espai multiús al servici del veïnat”, ha dit Soriano.

CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES

Els murs seran de formigó vist, de 40 cm de gruix mínim, encofrats per les dues cares, i se’n mataran els cantells. Els murs més alts portaran alguns baixos relleus que faran referència a la història de l’enclavament.

Els bancs que conformen els bancals del límit que dóna al carrer del Duc de Mandas tindran una secció trapezoidal amb una endinsada per a la col·locació d’il·luminació lineal de tipus LED.

Es projecten 6 jardineres elevades de totxana ceràmica, amb càmera i un envàs de maó perforat arrebossat a la cara interior per a protegir la totxana d’humitats. Les escales i escalinates s’executaran de formigó acolorit, executant muntants d’escala i esglaonat a la vegada, amb tractament bisellat en tots els cantells.

Sobre la instal·lació del reg es projecta una xarxa de reg per inundació a tot el jardí. Es proposa la col·locació d’inundadors en sis sectors per a les jardineres. Els escocells es regaran mitjançant goters per inundació que es col·locaran en pericons. Es completa la instal·lació amb huit boques de reg d’acoblament ràpid que cobriran tota la zona enjardinada.

Respecte a la instal·lació d’enllumenat, s’executarà una completa instal·lació d’enllumenat per al jardí, ja que la parcel·la només té dos pals amb focus de caràcter provisional. Actualment hi ha al voltant diversos tipus de lluminàries. Ara es col·locaran una sèrie de punts de llum a la franja que dóna al carrer de l’Historiador Chabret, futur viari per a vianants, amb columnes de tipus Mauella de 4 metres i fanal de tipus campanal petit amb lluminària de tecnologia LED segons càlcul.

En la banda oposada es proposa la il·luminació lineal mitjançant lluminàries encastades en els murs de formigó. El gran espai central, vinculat al capdavant de l’ermita, s’il·luminarà mitjançant dos grups de pals galvanitzats arborescents de 7 a 10 metres, amb tres focus en cadascun, de tipus.

A petició dels veïns, es disposarà d’un quadre elèctric elevat davant de l’ermita per ser utilitzat en esdeveniments ocasionals. S’alimentarà directament i mitjançant línia independent des del quadre de maniobra situat més al nord al carrer del Duc de Mandas.

Si parlem de la instal·lació d’aigua potable, s’instal·larà una font abeurador model València damunt d’un peu de pedra, d’ús general en l’entrada al jardí de la cantonada oest. A més, hi haurà una xarxa de sanejament en els carrers circumdants. S’ha previst un sistema de drenatge a tota la parcel·la, amb la previsió de dues connexions al clavegueram a la part més baixa, en cas de ser considerat necessari.

EQUIPAMENT I SENYALITZACIÓ

A més dels bancs de formigó que configuren els bancals i els espais del jardí, i les jardineres de totxana de diferents nivells en què serà possible seure, es completarà el jardí amb bancs i cadires de lamel·les de fusta i estructura metàl·lica.

Per al jardí en general es col·locaran papereres de plàstic injectat sobre pals galvanitzats homologades pel Servici de Neteja. En els sorrals s’instal·laran tres jocs per als més xicotets: excavadora, dipòsit de sorra hexagonal i combinació per a jugar en sorra, de la casa HPC.

En els talussos del límit sud-est, es col·loquen dos tobogans, un més ample, seguint el pendent. Per a pujar a la part alta es disposa una rampa amb elements de fusta i una escaleta de travesses, completant el circuit. S’hi inclouen també 3 grups d’aparcabicicletes i la col·locació d’algunes fites cilíndriques per a evitar el pas dels cotxes cap a la plaça.

Respecte a l’arbratge, se’n proposa un propi de l’entorn de les ermites valencianes. Es plantarà la parcel·la amb Celtis australis (lledoner) i Morus alba fruitless (morera), seguint les trames proposades d’ordenació del jardí. A la zona de l’antic nucli d’Orriols, com si es tractara de l’arbratge dels antics patis, es disposen Citrus (taronger), Citrus limon (llimera), Ficus carica (figuera) i Mespilus germanica (nesprer). Per tal de completar l’ordenació, es fa ressaltar la rampa est de baixada al jardí mitjançant la plantació de tres Cupressus sempervirens totem (xiprer) i un grup de tres Phoenix dactylifera a la cantonada sud, com a fons de l’esplanada.

Es proposa un entapissant general per als espais abancalats amb plantació de prat silvestre amb llavors variades, acompanyades per grups d’arbustos mediterranis del tipus Pistacea lentiscus, Vibirnum tinus, Mystrus comunis i Rhamnus alaternus. As “patis” dels antics habitatges es disposen plantes aromàtiques i planta domèstica de flor. I a les jardineres pròximes a l’ermita es proposa plantació d’arbust ornamental, com ara Philadelphus coronarius, Syringa vulgaris, Spiraea cantoniensis o Kerria japonica. Totes les jardineres s’hauran de preparar prèviament, mitjançant l’eliminació de restes de pedres i possibles deixalles de les obres.


mostra viva 2018

xs puzol

Més notícies

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

18 + onze =

Tardor
exposicion caps tallats
Paiporta
cultura als barris