25n
25N
25N

El Consell aprova el decret de creació de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana

El Consell aprova el decret de creació de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana
24/04/2020 -

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es crea l’Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, com a òrgan dependent i adscrit a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, que integrarà a representants d’organitzacions socials i empresarials, associacions i col·legis professionals i universitats, amb la finalitat de garantir la millor adaptació de la consciència tributària a les necessitats de la societat valenciana i al context econòmic i social del moment.

El Consell adopta amb la creació de l’Observatori Fiscal un ambiciós protocol d’avaluació de la seua eficàcia, eficiència i efectivitat, complint així amb el que s’estableix en la disposició addicional primera de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat.

L’Observatori Fiscal tindrà com a objectiu millorar la relació entre l’administració tributària valenciana i els contribuents mitjançant la transparència i la cooperació.

Així mateix servirà de plataforma per a planificar, estudiar i analitzar l’aplicació del sistema tributari valencià, reduint les càrregues fiscals i fomentant l’ús de l’administració electrònica, així com per a aconseguir una millora en la prevenció i lluita contra el frau de manera col·laborativa, buscant solucions a les pràctiques fraudulentes i fomentant el rebuig social del frau fiscal.

Iniciativa pionera

La creació d’aquest observatori és una iniciativa pionera, que es posa en marxa per primera vegada en una comunitat autònoma, oberta a tota la societat civil.

L’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) compta, per part seua, amb un Fòrum d’Associacions i Col·legis Professionals Tributaris, però la participació en aquest és més limitada, ja que únicament poden formar part d’ell col·laboradors tributaris.

Amb la creació d’aquest organisme, el Consell compleix també amb un dels objectius que es va marcar en el Seminari d’estiu de Montanejos, celebrat al juliol del passat any.

Funcions de l’Observatori

Tal com estableix el decret, l’Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana tindrà entre les seues funcions la de formular recomanacions i propostes tendents a millorar els indicadors i sistemes d’informació relacionats amb el sistema tributari valencià; constituir un fòrum d’intercanvi i comunicació entre organismes públics i socials; i proposar la realització d’estudis i informes tècnics de diagnòstic de la situació de l’Administració Tributària Valenciana.

Així mateix, propiciarà la trobada i la participació d’agents socials i econòmics que els afecte l’aplicació del sistema tributari valencià; elaborarà publicacions de divulgació del coneixement i de la normativa en matèria tributària, en format accessible i comprensible, per a millorar l’accés de la ciutadania no experta al coneixement i la regulació normativa en matèria tributària, fomentant la seua participació.

D’altra banda, avaluarà des d’una perspectiva inclusiva, amb especial atenció als segments de població més vulnerables, els efectes de les mesures legislatives introduïdes en l’àmbit d’aplicació del sistema tributari valencià, amb la finalitat de permetre un control de la seua aplicació a fi de proposar correccions o millores.

A més, facilitarà el disseny, el seguiment i l’avaluació de les polítiques i intervencions amb un impacte en el sistema tributari valencià.

Estructura de l’Observatori Fiscal

Els òrgans de l’Observatori Fiscal seran la presidència, que ostentarà la persona titular de la conselleria amb competències en Hisenda; la vicepresidència, que recaurà en la persona que ostente la titularitat de la Secretaria Autonòmica d’Hisenda; el ple, que serà el màxim òrgan de decisió, control, planificació, seguiment i supervisió de la seua activitat i tindrà presència equilibrada entre homes i dones.

També estarà constituït per la direcció tècnica, que serà exercida per la persona que ostente la Direcció General de l’Agència Tributària Valenciana i a la qual li correspon dirigir, promoure i coordinar l’actuació de l’Observatori Fiscal i la secretaria, que correspondrà un funcionari o funcionària de l’Agència Tributària Valenciana, pertanyent a un dels equips del Departament de Gestió.

Representació de la societat

Quant a les vocalies, seran ocupades pels i les representants de l’Agència Tributària Valenciana; de la Direcció General de Tributs i Joc; del Deganat del Col·legi de Registradors de la Comunitat Valenciana; de les universitats públiques valencianes.

També formaran part representants de cadascuna de les associacions i col·legis professionals de l’àmbit tributari; les organitzacions socials i empresarials representatives de col·lectius i agents de l’àmbit tributari que estatutàriament tinguen reconegut un paper actiu en aquest àmbit i que manifesten interés a col·laborar en les tasques que s’establisquen.

Aquestes vocalies també tindran presència equilibrada entre homes i dones.

Les entitats que desitgen formar part de l’Observatori Fiscal hauran de presentar la seua candidatura a través d’un procediment telemàtic disponible a la pàgina web de l’Agència Tributària Valenciana, en el termini d’un mes, a partir de l’habilitació del procediment. Aquestes candidatures es presentaran avalades per altres entitats, federacions, confederacions o plataformes cíviques.

Quant als criteris de selecció de candidatures, es tindrà en compte la incidència de l’acció de l’entitat que presenta la candidatura. El sistema d’avals permetrà avaluar el reconeixement i representativitat de l’organització candidata.

A més, la diversitat territorial es tindrà en compte a l’hora de fer la selecció, de manera que les tres províncies de la Comunitat Valenciana hauran d’estar representades.

Comissions de treball

El ple de l’Observatori Fiscal podrà acordar la creació de comissions de treball per a temes específics relacionats amb les seues funcions, la composició de les quals serà establida per acord del ple i podran estar integrades per persones no pertanyents al mateix ple o alienes a l’Administració Pública.

L’Observatori Fiscal es reunirà amb caràcter ordinari una vegada cada semestre, i amb caràcter extraordinari quan la naturalesa dels assumptes a tractar així ho exigisca, a iniciativa pròpia de la presidència o a sol·licitud de, almenys, la meitat dels seus membres, que, en tot cas, hauran de proposar la inclusió de temes en l’ordre del dia.

Els mitjans personals i materials necessaris per a l’adequat compliment de les funcions de l’Observatori Fiscal seran facilitats pel centre directiu que ostente la competència en matèria tributària.

La condició de membre de l’observatori no tindrà caràcter retribuït, ni donarà lloc a percepció de cap remuneració en concepte de dietes i indemnitzacions per desplaçament.

L’entrada en vigor del decret es produirà l’endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

un + nou =