25n
25N
25N

'L'ATV està fent un gran esforç en la lluita contra el frau fiscal'

'L'ATV està fent un gran esforç en la lluita contra el frau fiscal'
13/06/2020 -

L’Agència Tributària Valenciana ha millorat el servei al contribuent atenent a més de 103.000 persones en les seues tres delegacions de València, Castelló i Alacant i a més de 165.000 persones de manera telefònica, afermant el sistema de cita prèvia posat en funcionament a la fi de 2018 i ampliant els serveis d’assistència a l’emplenament de determinats models tributaris.

En aquesta línia de millora del servei, les noves tecnologies es van afermant, de manera que quasi el 50% de les 988.812 autoliquidacions presentades en 2019 per tributs propis i cedits s’han realitzat de manera telemàtica.
Destaca el cas dels impostos de patrimoni, joc i mediambientals, on el 99% de les liquidacions s’ha realitzat online.

Al mateix temps, s’ha reforçat la lluita contra els defraudadors fiscals, mitjançant les campanyes realitzades principalment a través de tres impostos (patrimoni, successions i donacions, i transmissions patrimonials i actes jurídics documentats), de manera que s’ha aconseguit recuperar més de 100 milions d’euros.

“La nostra labor té una doble dimensió. Per un comunicat, prestar assistència als contribuents que volen complir amb les seues obligacions fiscals, ajudant-los des de l’excel·lència en tots els vessants, amb eines com la cita prèvia, exposant en la web els criteris administratius, a través de l’atenció telefònica i d’una presentació telemàtica fàcil i ràpida”, assenyala la directora de l’ATV, Sonia Díaz.

“Però una altra part, també estem fent un gran esforç per a caçar als ‘mentiders’ tributaris. Quan parle de mentiders em referisc a les persones que tracten d’eludir les seues obligacions fiscals de manera intencionada, no als que poden cometre un error involuntari. Un mentider pot ser simplement un inconscient, però un mentider el fa amb mala intenció. La falsedat, a més té un benefici, el mentider esmente amb una fi econòmica. I eixa actuació no pot quedar impune”, explica Sonia Díaz.

“Per a aconseguir-ho, treballem per objectius, seguint plans i controlant indicadors. Amb un equip totalment professionalitzat que ens posa a l’avantguarda en matèria tributària. De fet, per primera vegada en la Generalitat, s’estan mesurant amb indicadors les actuacions tributàries, una cosa nova també en les comunitats autònomes, la qual cosa ens converteix en pioners. El model a seguir és l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)”, explica Sonia Díaz.

Per a la directora de l’ATV, “els tres grans reptes als quals s’enfronta aquest organisme són planificar, professionalitzar i perseguir. Hem de continuar avançant en cadascuna d’aquestes àrees”.

Perseguir

En 2019 es van realitzar actuacions en tots els departaments d’aplicació dels tributs, és a dir, en gestió, recaptació i inspecció tributària i es disposa, de moment, de dades provisionals.

Respecte a l’Impost sobre el Patrimoni s’ha dut a terme el Pla de Xoc, que ha permés recuperar un total de 10,7 milions.

En matèria de l’Impost sobre successions i donacions, i de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, s’ha posat en marxa el Pla d’Actuació de Protocols No Autoliquidats (PAPNA), que té com a objectiu detectar a aquells ciutadans i ciutadanes que tenen l’obligació de realitzar autoliquidacions en aquests impostos i no les han presentades. Gràcies al PAPNA s’han obtingut ingressos de 8 milions d’euros.

Així mateix, també s’han dut a terme altres actuacions associades a regularitzar l’aplicació indeguda dels beneficis fiscals, la presentació d’autoliquidacions fora de termini, la comprovació de valors i l’aplicació indeguda de tipus impositius, obtenint uns ingressos de 65 milions d’euros.

Respecte al departament d’inspecció tributària, el grau de compliment ha sigut satisfactori quant al nombre d’actes. Destaquen els expedients tramitats les quotes dels quals han de qualificar-se com a extraordinàries o singulars.
En matèria de patrimoni les actes de conformitat han augmentat des dels 200.000 euros fins al milió d’euros, i en successions les actes de conformitat s’han incrementat des dels 300.000 euros fins als 2,5 milions d’euros, mentre que les de disconformitat s’han situat entorn dels 2,5 milions d’euros.

Recuperació de 14 milions per un deslocalitzat fictici

“Vull també referir-me a l’augment de ‘deslocalitzats ficticis’ en la Comunitat Valenciana. Des de l’any 2017 s’estan investigant 22 procediments de canvi de domicili fiscal: 1 en 2017, 11 en 2018 i 10 en 2019”, ha explicat Sonia Díaz.

“D’aquests hi ha hagut un rellevant, tancat en l’últim trimestre de 2019, i que ha donat com a resultat la recuperació de 14 milions d’euros a favor de l’administració tributària valenciana, incloent-hi la regularització en els impostos sobre el Patrimoni i Successions i la sanció econòmica”, ha indicat la directora de l’ATV.

“En aquests procediments es reclama la competència a la comunitat autònoma on estiga deslocalitzat de manera fictícia el contribuent. Són trasllats ficticis de residència a aquelles comunitats amb beneficis fiscals el que posa de manifest la vertadera existència de “dúmping fiscal” en alguns territoris”, ha explicat Sonia Díaz.

Segons la directora de l’ATV, “es realitza una vertadera labor d’investigació buscant qualsevol indici de la vida quotidiana que puga provar que un canvi de domicili és fictici: targetes sanitàries, despeses en farmàcia i llocs de presentació de receptes, consums elèctrics, fins i tot, visites al domicili fictici per a comprovar si està habitat de veritat”.

Col·laboració

La col·laboració és clau en la labor que duu a terme l’ATV, tant amb l’AEAT, com amb altres comunitats autònomes, ja que permet complir de manera més eficaç i eficient les funcions encomanades a l’ATV.
La lluita contra el frau fiscal precisa el foment de l’intercanvi d’informació de caràcter tributari, l’accés a les bases de dades de totes dues administracions tributàries, així com l’elaboració d’estratègies i el disseny d’actuacions de control a desenvolupar conjuntament.

En la mateixa línia, resulta necessària la col·laboració per a l’intercanvi d’informació amb transcendència tributària amb la resta de comunitats autònomes i l’intercanvi de bones pràctiques, treballant de manera conjunta a través del Consell Superior i en el Consell Territorial per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària.

Cobrament de multes

En l’apartat de col·laboració amb els ajuntaments, la Generalitat ha acordat estendre la col·laboració que mantenia amb l’Ajuntament de València per al cobrament de multes de trànsit a altres tributs municipals, sancions i altres ingressos.

Segons la directora de l’ATV, “el desenvolupament d’aquest conveni ha permés actuar sobre infractors quan aquestes actuacions hagen de realitzar-se fora del terme municipal de València, amb el que es garanteix la igualtat dels ciutadans i es reforça la seguretat”.

“El nostre pròxim objectiu és estendre aquest sistema de col·laboració en recaptació executiva a altres ens locals perquè puguen cobrar a aquells deutors que queden fora del seu àmbit territorial”, ha afegit Sonia Díaz.

Informatitzar

“La informatització i l’ús de noves tecnologies forma part dels objectius estratègics de l’ATV”, ha indicat Sonia Diaz, qui ha afegit que “impulsar l’ús dels recursos informàtics permetrà aconseguir un sistema que resulte més fàcil per als usuaris, que siga capaç de detectar les possibles desviacions quant al compliment de les obligacions tributàries, i a més, permeta agilitar la comunicació entre contribuents i l’administració tributària”. En aquesta línia, des de l’ATV també s’ha posat en marxa una web pròpia.

Professionalitzar

Des de l’ATV també s’ha realitzat una aposta per tindre un personal altament professionalitzat. Els seus efectius estan formats pel cos d’inspectors, el cos de tècnics tributaris i el recentment creat cos d’agents tributaris, a manera de l’AEAT. Aquest personal es distribueix en les tres delegacions (València, Castelló i Alacant).

Així mateix, s’ha elaborat una carta de serveis on es reflecteixen clarament tots els compromisos d’aquest organisme per a aconseguir l’excel·lència. Entre altres, continuar ajudant al ciutadà a través del programa ‘Més Prop de Tu’ per al compliment de les seues obligacions tributàries, assessorar de manera presencial en almenys 20 municipis, o facilitar certificats d’estar al corrent en pagaments de manera telemàtica.

Planificar

En matèria de planificació, l’ATV s’ha dotat de dos documents clau que guien la seua gestió. D’una banda, el Pla Pluriennal de Gestió de l’Agència Tributària Valenciana per al període 2020-2023, que pretén oferir a l’organització una visió clara de les estratègies a seguir i mesures a prendre en el mitjà i llarg termini, alineant també l’assignació de mitjans tècnics i humans amb les prioritats identificades.

I per una altra, el Programa Anual d’Actuació de l’Agència Tributària Valenciana corresponent a l’any 2020, que està format pel conjunt de projectes i actuacions que hagen d’executar-se l’any de referència pels diferents òrgans de l’Agència per a la consecució d’aquests objectius.

Observatori fiscal

Sonia Díaz destaca així mateix la recent creació de l’Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, un organisme que comptarà amb la participació de representants d’organitzacions socials, empresarials, universitats, associacions de consumidors i fins i tot particulars, i que s’encarregarà d’avaluar els efectes de les mesures tributàries adoptades pel Consell i de formular propostes que prioritzen el desenvolupament humà sostenible en un marc de sostenibilitat fiscal i mediambiental.

La creació d’aquest observatori és una iniciativa pionera, que es posa en marxa per primera vegada en una comunitat autònoma.

Origen de l’ATV

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en el seu article 69, perfila els aspectes substancials de l’organització administrativa responsable dels recursos tributaris de la Generalitat.

En aquest sentit, la creació d’una Agència Tributària pròpia va ser una de les prioritats de l’«Acord del Botànic» i el punt de partida per a això va ser l’Institut Valencià d’Administració Tributària (IVAT) creat el desembre de 2015 i que en 2019 va passar a convertir-se en l’Agència Tributària Valenciana.

“En poc temps s’ha recorregut un llarg camí que ens ha situat com un referent. S’ha donat forma a l’organització de l’Administració tributària de la Generalitat. El primer objectiu ha sigut la seua modernització i professionalització per a donar un millor servei als ciutadans”, ha explicat Sonia Díaz.

“Una vegada aconseguida aquesta prioritat, ens hem marcat nous objectius. Realitzar amb mitjans propis les funcions inherents a l’execució forçosa per impagaments dels ingressos de dret públic, actualment conveniades amb l’ATV, o la col·laboració i cooperació interadministrativa amb altres administracions tributàries, especialment amb les d’índole local a la Comunitat Valenciana”, ha conclòs la directora.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

12 + 12 =