25n
25N
25N

Aprovats els Estatuts de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori

L’organisme autònom adscrit a la Conselleria de Política Territorial exercirà les competències de protecció de la legalitat urbanística

Aprovats els Estatuts de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori
09/04/2021 -

El Consell ha aprovat els Estatuts de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, organisme autònom de la Generalitat adscrit a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, que exercirà les competències autonòmiques en matèria de protecció de la legalitat urbanística.

L’objecte d’aquest decret és articular l’organització i funcionament d’aquest organisme i iniciar el procés d’adhesions a l’Agència dels ajuntaments que així ho decidisquen mitjançant acord plenari.

L’Agència Valenciana de Protecció del Territori té com a finalitat essencial vetllar per la utilització racional i legal del sòl, d’acord amb el que disposen la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana i la resta de legislació urbanística.

La Generalitat, a través de l’Agència, exerceix les potestats autonòmiques de protecció de la legalitat urbanística respecte a infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit, amb el caràcter de competència pròpia en concurrència amb la municipal.

Iniciat per la Generalitat en aquests supòsits l’exercici de la seua competència, el municipi haurà d’abstenir-se de tota actuació respecte d’aquest assumpte des del moment en què reba l’oportuna comunicació, remetent a l’administració autonòmica les actuacions que fins a aquest moment hi hagués, si escau, desenvolupat.

En els municipis que s’adherisquen a l’Agència, la potestat autonòmica de protecció de la legalitat urbanística s’exercirà de manera concurrent amb el municipi, respecte a les infraccions greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit, comeses abans de la data de publicació de l’acord d’adhesió.

En relació amb aquestes infraccions, si no s’hagués iniciat cap procediment municipal de protecció de la legalitat urbanística, l’Agència podrà assumir la competència exclusiva per a iniciar i tramitar el corresponent procediment per delegació del municipi, sempre que així conste expressament en l’acord d’adhesió.

Així mateix, s’exercirà de manera exclusiva respecte a les infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit, que corresponguen a edificacions que es comencen a construir després de la data de publicació de l’acord d’adhesió.

L’Agència Valenciana de Protecció del Territori té entre les seues funcions la inspecció i vigilància urbanística sobre els actes d’edificació i ús en sòl no urbanitzable, i l’adopció de les mesures cautelars previstes en la legislació urbanística, especialment les de suspensió dels actes d’edificació i ús del sòl que es realitzen en sòl no urbanitzable sense les preceptives autoritzacions municipals i autonòmiques o incomplint les condicions de les autoritzacions atorgades.

L’adhesió dels municipis a l’Agència implica la delegació de les competències de sanció i restabliment de la legalitat urbanística que corresponguen al municipi que s’ha integrat voluntàriament, en els supòsits d’infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit. La potestat d’inspecció i supervisió s’exercirà de manera concurrent entre l’ajuntament adherit i l’Agència.

Per a la incorporació d’un municipi, l’Agència requereix un acord d’adhesió del ple municipal adoptat per majoria absoluta, que haurà de ser confirmat per la direcció-gerència de l’Agència i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’acord d’adhesió tindrà una vigència de quinze anys i es podrà prorrogar.

Òrgans directius

Els òrgans directius de l’Agència són el Consell de Direcció, que és l’òrgan col·legiat de planificació, direcció i control de l’activitat de l’organisme, i la Direcció Gerència.

El Consell de Direcció està format per la Presidència, que serà la secretària o secretari autonòmic competent en matèria de territori i urbanisme de la Generalitat; la vicepresidència, que serà el director o directora general competent en matèria d’urbanisme, i les vocalies, que seran quatre en representació dels ajuntaments adherits a l’agència, quatre en representació de la Generalitat, i un representant per cadascuna de les tres diputacions provincials.

Les quatre vocalies de representació municipal seran designades entre els alcaldes o alcaldesses dels ajuntaments adherits, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies cada quatre anys, després de la celebració de les eleccions municipals.

Les vocalies de representació autonòmica seran designades tres per el o la titular de la conselleria competent en matèria d’urbanisme i un pel conseller o consellera competent en matèria de medi ambient. La sol·licitud de designació de les vocalies titulars i suplents de les diputacions provincials es dirigirà al seu president/a qui els designarà.

La Direcció Gerència, amb rang de direcció general, és l’òrgan executiu, de gestió ordinària de l’organisme. La persona titular de la Direcció Gerència serà nomenada i cessada per Decret del Consell, a proposta del conseller o consellera d’urbanisme.

Depenent directament de la Direcció-Gerència i amb el màxim rang administratiu, la Secretaria General de l’Agència Valenciana de Protecció del Territori integra tots els serveis i unitats administratives, així com els centres de l’organisme.

En particular, la Secretaria General donarà suport a la Direcció Gerència i dirigirà, controlarà, coordinarà i supervisarà l’execució dels projectes, objectius o activitats que se li assignen, i s’estructura en els serveis de Suport Tècnic, Contractació i Coordinació Administrativa; de Personal, Gestió Econòmica i Pressupostària i de Recaptació, i de Protecció de la Legalitat Urbanística.

La Direcció Gerència de l’Agència proposarà un Pla Pluriennal de Gestió i un programa anual d’actuació que serà aprovat pel Consell de Direcció, que inclourà el Pla d’Inspecció Urbanística.

Més informació

0 comentaris

Encara no tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

3 × un =