caixa popular

Obert el concurs públic per a ser el nou director de RTVV

Obert el concurs públic per a ser el nou director de RTVV
26/11/2016 -

Després de la reunió celebrada ahir, 25 de novembre, en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, ja s’han decidit tots els requisits que haurà de complir el nou Director General de la Societat de Mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana.

D’aquesta manera, el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha convocat el concurs públic perquè, una vegada publicada aquesta convocatòria en el DOGV, comence el termini de la presentació de propostes, que serà de 30 dies naturals.

A València Extra, t’informem de tots els requisits i mèrits que es tindran en compte:

Requisits

– Ser espanyol o nacional d’un país membre de la Unió Europea. En el cas de nacionals de països no membres de la Unió Europea, el nomenament quedarà condicionat a l’obtenció de la residència legal a Espanya.

– Estar en possessió, almenys, d’una titulació universitària amb el nivell de grau o equivalent

– No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

– Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.

– Acreditar experiència professional en l’àmbit de la comunicació.

– Acreditar coneixement de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

Mèrits

– Tenir coneixement d’idiomes diferents dels oficials a la Comunitat Valenciana.

– Tenir formació en l’àmbit de la comunicació (llicenciatures, graus, màsters, postgraus i altres títols i cursos)

– Tenir habilitats de lideratge, dots de comunicació i adreça d’equips, així com de planificació, determinació de prioritats, presa de decisions i solució de conflictes.

– Tenir coneixements en matèria d’igualtat de gènere.

– Tenir coneixement del context econòmic-social, institucional i cultural de la Comunitat Valenciana.

– Tenir experiència professional o en la gestió de mitjans audiovisuals.

– Tenir publicacions, escrites o audiovisuals, en l’àmbit de la comunicació, especialment audiovisual.

Així mateix, el procediment que es durà a terme, una vegada acabe el termini de lliurament de sol·licituds, serà el següent:

1. Les sol·licituds seran analitzades en una primera fase de valoració de mèrits per la Comissió de valoració, que seleccionarà com a màxim tres de les propostes que passen a una segona fase en la qual es realitzarà entrevistes als candidats preseleccionats sobre la base dels projectes presentats.

2. En la valoració final el projecte suposarà un 60%, el currículum vitae i els mèrits un 30% i l’entrevista un 10%.

3. La presentació de la candidatura implica l’acceptació de les presents bases.

4. Una vegada finalitzat el procés, i a petició de la persona interessada, es retornarà la documentació presentada.

5. La convocatòria podrà declarar-se deserta si la Comissió de valoració considera que cap dels candidats és adequa als requisits del lloc.

tags


festival iberliria 2018

Més notícies

0 comentaris

Encara ho tenim comentaris!

No hi ha comentaris en este moment, vols escriure un?

Escriu el teu comentari

Escriu el teu comentari

1 × cinc =